مهندسی متالورژی و مواد, سال (2022-2)

عنوان : ( تولید پودر نانو کامپوزیت Ni-NiO به روش سنتز احتراقی در محلول و ارزیابی مورفولوژی آن )

نویسندگان: مهلا سرفرازخباز , مصطفی میرجلیلی , سیدعبدالکریم سجادی , جلیل وحدتی خاکی , حمیدرضا عظیمایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید نانو ذرات NiO-Ni به روش سنتز احتراقی در محلول با دو نوع سوخت مختلف اوره و گلایسین در نسبت های مختلف مولی سوخت به اکسید کننده سنتز شد. با کمک محاسبات ترمودینامیکی دمای آدیاباتیک برای نسبت های مختلف سوخت به اکسید کننده محاسبه شد. سپس محصول نهایی در هر نسبت سوخت به اکسید کننده، با پیش بینی حاصل از محاسبات ترمودینامیکی مورد مقایسه قرار گرفت. اثر دو نوع سوخت مختلف گلایسین و اوره و نیز استفاده هم زمان از هر دو نوع سوخت مورد بررسی قرار گرفت. مشخصه های فیزیکی محصولات تولیدی به کمک آنالیزهای XRD ، PSA و FESEM ارزیابی شد. در نسبت های سوخت به اکسید کننده ی پایین، محصول نهایی اکسید نیکل در هر دو سوخت گلایسین و اوره بود. با افزایش این نسبت ذرات نیکل در کنار اکسید نیکل تشکیل شد. به طور کلی اندازه ذرات نمونه های سنتز شده با گلایسین کمتر از نمونه های سنتز شده با اوره است. با افزایش نسبت سوخت به اکسید کننده در هر دو نوع سوخت، اندازه ذرات به علت تغییر ترکیب شیمیایی و کاهش دمای آدیاباتیک افزایش می یابد. کمترین اندازه ذره بدست آمده در نمونه‌ی سنتز شده با نسبت 75 گلایسین و 25 اوره به دست آمد که مقدار آن برابر 35 نانومتر است. مورفولوژی اکسید نیکل و نیکل در نسبت های مختلف با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. ذرات اکسید نیکل به نسبت نیکل ریزتر و دارای تخلخل بیشتری هستند.

کلمات کلیدی

, سنتز احتراقی در محلول, نیکل, اکسید نیکل, ترمودینامیک, اوره, گلایسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089695,
author = {سرفرازخباز, مهلا and میرجلیلی, مصطفی and سجادی, سیدعبدالکریم and وحدتی خاکی, جلیل and عظیمایی, حمیدرضا},
title = {تولید پودر نانو کامپوزیت Ni-NiO به روش سنتز احتراقی در محلول و ارزیابی مورفولوژی آن},
journal = {مهندسی متالورژی و مواد},
year = {2022},
month = {February},
issn = {2008-7462},
keywords = {سنتز احتراقی در محلول، نیکل، اکسید نیکل، ترمودینامیک، اوره، گلایسین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید پودر نانو کامپوزیت Ni-NiO به روش سنتز احتراقی در محلول و ارزیابی مورفولوژی آن
%A سرفرازخباز, مهلا
%A میرجلیلی, مصطفی
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A عظیمایی, حمیدرضا
%J مهندسی متالورژی و مواد
%@ 2008-7462
%D 2022

[Download]