آینه معرفت, دوره (21), شماره (67), سال (2021-9) , صفحات (37-64)

عنوان : ( نفس شناسی سینوی و صدرائی در واکاوی تعریف نفس )

نویسندگان: پریسا طاهری والا , عباس جوارشکیان , علیرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده تلاش در راستای شناسایی نفس در علوم گوناگون ازجمله فلسفه، جایگاه بالا و والایی داشته و دارد و ابن‌سینا و ملاصدرا مُبدع دو مشرب فکری و فلسفی مهم نیز به این مهم اهتمام داشته‌اند، این مقاله با استفاده از شیوه کتابخانه‌ای و جمع‌آوری مطالب مکتوب، به دیدگاه این دو اندیشمند در بحث نفس پرداخته و می‌کوشد تا با بررسی و تأمل و تعمیق در تعریف نفس به وجوه اشتراک و افتراق این دو اندیشمند در این رابطه بپردازد. بین تعریف اشیا و مبانی خاص یک نظام فلسفی رابطه تأثیر و تأثر وجود دارد، به‌عبارت‌دیگر، تفاوت تعریف‌ها نشان‌دهنده تفاوت مبانی بوده و تفاوت در مبانی هر نظام فلسفی نیز، منجر به ایجاد تمایز و اختلاف در تعریف و تبیین اشیا می‌شود، بنابراین بررسی و تحلیل تعریف نفس در تفکر فلسفی ابن‌سینا و ملاصدرا می‌تواند علاوه بر تبیین و مقایسه نظرات خاص این دو در این امر، به شناسایی چیستی مبانی نظری آن دو نیز بیانجامد، هرچند تعریف نفس به؛ کمال اول برای جسم طبیعی و جوهر مجرد بسیط بودن که موردپذیرش این دو فیلسوف است؛ نشان از شباهت‌های دیدگاه در این رابطه است اما در مواردی نظیر بحث درباره چگونگی و پیدایش نفس و نحوه بقای آن و ... به تفاوت‌های مبنایی می‌رسیم که در این مقاله به آن‌ها پرداخته‌شده است. واژگان کلیدی: نفس، تعریف نفس، ابن‌سینا، ملاصدرا، حدوث نفس، تجرد نفس.

کلمات کلیدی

, نفس, تعریف نفس, ابن‌سینا, ملاصدرا, حدوث نفس, تجرد نفس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089699,
author = {طاهری والا, پریسا and جوارشکیان, عباس and کهنسال, علیرضا},
title = {نفس شناسی سینوی و صدرائی در واکاوی تعریف نفس},
journal = {آینه معرفت},
year = {2021},
volume = {21},
number = {67},
month = {September},
issn = {2251-8010},
pages = {37--64},
numpages = {27},
keywords = {نفس، تعریف نفس، ابن‌سینا، ملاصدرا، حدوث نفس، تجرد نفس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نفس شناسی سینوی و صدرائی در واکاوی تعریف نفس
%A طاهری والا, پریسا
%A جوارشکیان, عباس
%A کهنسال, علیرضا
%J آینه معرفت
%@ 2251-8010
%D 2021

[Download]