اقتصاد و توسعه منطقه ای, سال (2022-2)

عنوان : ( دول داده-ستانده منطقه ای (RIOTs) با روش FLQ با استفاده از بردار آماری ارزش افزوده (مطالعه موردی استان خراسان شمالی) )

نویسندگان: نسرین امیدی , هادی قوامی , محمود هوشمند , مصطفی سلیمی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر دو هدف اساسی را دنبال می‌کند. هدف اول، بررسی امکان بکارگیری روش FLQ (برای محاسبه ماتریس مبادلات واسطه‌ای داخلی) همزمان با استفاده حداکثری از بنیه‌های آماری منطقه‌ای کشور (برای محاسبه مابقی نواحی جدول داده-ستانده منطقه‌ای) است. هدف دوم، محاسبه جدول داده-ستانده استان خراسان شمالی بر مبنای آن می‌باشد، چرا که این استان به عنوان یکی از محرومترین استان‌ها و با درجه توسعه یافتگی بسیار پایین، در گروه با اولویت اول برنامه ریزی کشور جای می‌گیرد. بدین منظور جدول داده-ستانده ملی (1395) بانک مرکزی ایران تفکیک واردات شده و حساب‌های منطقه‌ای همان سال مرکز آمار ایران مبنای محاسبات قرار گرفته اند. در راستای اهداف پژوهش، مقاله Banouei et al.(2017) مورد بررسی قرار گرفت. مقاله حاضر روش پیشنهادی جدید برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه ای به روش FLQ ارائه می دهد، به گونه ای که همخوانی کامل با حساب های منطقه ای کشور دارد و تراز ستونی جدول نیز حفظ می شود. در این روش نه تنها بردار ارزش افزوده منطقه‌ای به صورت آماری در جدول لحاظ می شود بلکه می‌توان از بردار آماری مصرف واسطه‌ای منطقه نیز استفاده نمود. همچنین نتایج مقاله نشان می‌دهند روشی که برای محاسبه بردار واردات واسطه‌ای در مقاله Banouei et al.(2017) معرفی شده است اولاً به تفسیر ضریب تجاری بی‌توجه بوده است، دوما منجر به حذف ابعاد فضایی از بردار مصرف واسطه‌ای منطقه می‌شود. این ادعا برای استان خراسان شمالی بررسی شد. یافته‌ها بیانگر آن است که بردار مصرف واسطه‌ای استان در این روش را می‌توان مستقیما با استفاده از ماتریس ضرایب داده-ستانده ملی داخلی بدون دخالت ماتریس FLQ بدست آورد که نشان دهنده عدم تاثیر ابعاد فضایی اقتصادی منطقه در محاسبات است. در مقاله حاضر دو سناریو برای محاسبه بردار واردات واسطه‌ای منطقه با استفاده از ضرایب فلگ تعریف شد. سناریو اول با توجه به تفسیر ضرایب و رابطه ای که بین آنها وجود دارد تعریف می شود و هر دو مشکل حذف ابعاد فضایی و بی توجهی به تفسیر ضرایب برطرف می‌ شود. سناریو دوم به صورت اختلاف بین ضرایب فنی منطقه و ضرایب داخلی منطقه تعریف می شود و تنها مشکل اول را برطرف می کند. با مقایسه میزان خطاهای آماری مصرف واسطه استان خراسان شمالی حاصل از آنها، سناریو اول با توجه به خطاهای آماری کمتر پیشنهاد می‌گردد.

کلمات کلیدی

, روش FLQ, جدول داده-ستانده منطقه ای, بردار ارزش افزوده منطقه, بردار واردات واسطه ای منطقه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089708,
author = {امیدی, نسرین and قوامی, هادی and هوشمند, محمود and سلیمی فر, مصطفی},
title = {دول داده-ستانده منطقه ای (RIOTs) با روش FLQ با استفاده از بردار آماری ارزش افزوده (مطالعه موردی استان خراسان شمالی)},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2022},
month = {February},
issn = {2251-7790},
keywords = {روش FLQ، جدول داده-ستانده منطقه ای، بردار ارزش افزوده منطقه، بردار واردات واسطه ای منطقه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دول داده-ستانده منطقه ای (RIOTs) با روش FLQ با استفاده از بردار آماری ارزش افزوده (مطالعه موردی استان خراسان شمالی)
%A امیدی, نسرین
%A قوامی, هادی
%A هوشمند, محمود
%A سلیمی فر, مصطفی
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2022

[Download]