چهارمین همایش ملی زیست شناسی , 2022-07-21

عنوان : ( بررسی اثر دمای فریزینگ بر قدرت زنده مانی و توان بیماریزایی جدایه های قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis )

نویسندگان: مرضیه احمدی , فرهاد شکوهی فر , فرج اله شهریاری احمدی , مجتبی ممرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی قدرت بقا و زنده مانی جدایههای قارچ فوزاریوم جهت مایه زنی گیاهچه های خربزه R و 1.2 R درجه سلسیوس، با هدف بهینه سازی روش نگهداری بلند مدت، جدایه های مربوط به نژادهای 1 کشت شد. قطعات PDA استفاده شد. پس از بروز علائم، قطعات طوقه گیاهان آلوده جهت جداسازی قارچ در محیط Charentais-Fom رقم 1 پرگنه ر شد یافته قارچ درون محلول گلی سرول 50 درصد ا ستریل قرارگرفت و در دمای منهای 80 درجه سل سیوس نگهداری شد. به منظور برر سی اثرات شرایط فریزینگ، جدایه های ذخیره شده پس از خروج از دمای فریزینگ، مجدد کشت شدند و جهت تهیه سوسپانسیون اسپور مورد استفاده با جدایه های هر دو نژاد مایه زنی شد و علائم بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد Charentais-Fom قرار گرفتند و مجدد رقم 1 رشد نمودند. همچنین گیاهان آلوده شده با جدایه های تحت شرایط PDA جدایه ها پس از خروج از شرایط فریزینگ به خوبی روی محیط فریزینگ علائم کامل مشابه با گیاهان مایه زنی شده با جدایه های رفرنس نشان دادند. این نتایج نشان داد از روش فریزینگ در محلول گلیسرول 50 در صد می توان برای نگهداری جدایه های فوزاریوم ا ستفاده نمود. هرچند ضروری ا ست توان بیماری زایی جدایه ها برای زمان های طولانی تر در مطالعات تکمیلی مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, حفظ جدایه های قارچی, نژادهای بیماریزایی, پژمردگی فوزاریومی خربزه, بانک میکروارگانیسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089728,
author = {احمدی, مرضیه and شکوهی فر, فرهاد and شهریاری احمدی, فرج اله and ممرآبادی, مجتبی},
title = {بررسی اثر دمای فریزینگ بر قدرت زنده مانی و توان بیماریزایی جدایه های قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زیست شناسی},
year = {2022},
location = {ايران},
keywords = {حفظ جدایه های قارچی، نژادهای بیماریزایی، پژمردگی فوزاریومی خربزه، بانک میکروارگانیسم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر دمای فریزینگ بر قدرت زنده مانی و توان بیماریزایی جدایه های قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis
%A احمدی, مرضیه
%A شکوهی فر, فرهاد
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A ممرآبادی, مجتبی
%J چهارمین همایش ملی زیست شناسی
%D 2022

[Download]