مدیریت منابع در نیروی انتظامی, دوره (10), شماره (3), سال (2022-11) , صفحات (21-43)

عنوان : ( شناسایی مولفه های افتخار سازمانی در سازمان های دولتی )

نویسندگان: سید مهدی اکرانی , علی شیرازی , سعید مرتضوی , قاسم اسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: افتخار سازمانی کارکنان یک عامل حیاتی در موفقیت سازمان ها است. این مفهوم ابعاد عاطفی و شناختی دارد که موجب می شود کارکنان ادراکات مثبتی نسبت به رویداهای موفقیت آمیز و جوی عمومی در سازمان را تجربه کنند. هدف از این پژوهش شناسایی مولفه های افتخار سازمانی در شرکت برق منطقه ای خراسان است. روش شناسی: فلسفه این پژوهش، تفسیری، و رویکرد و استراتژی آن به ترتیب کیفی و پدیدارشناسی است. داده های این پژوهش از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی نیمه ساختار یافته با مدیران شرکت برق منطقه ای خراسان که نسبت به موضوع پژوهش آشنایی و تجربه دارند ﺟﻤﻊ آوری شده است. مشارکت کنندگان به صورت نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی از میان 30 مدیر انتخاب شدند و داده ها پس از مصاحبه با 20 نمونه به اشباع رسید. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که افتخار سازمانی شامل 2 مضمون در حوزه های فردی و سازمانی است که در 21 خوشه توضیح داده می شوند. نتیجه گیری : مطابق با چارچوب به دست آمده، مضمون فردی شامل افتخار به شغل، همکاران، شخصیت فرد، رفتار مناسب، هیجانات مثبت است و مضمون سازمانی شامل مقولاتی چون، افتخار تشکیلاتی، فرهنگی، رفتاری و عملکردی، و همچنین جو سازمانی، اهمیت فعالیت، بهره‌وری، اهداف متعالی، حمایت‌های سازمانی، اعتماد، سیستم‌های انگیزشی و منابع انسانی، شاخص‌های تولید، توزیع و بازار، افتخار به مشتریان و اعتبار برند می شود.

کلمات کلیدی

, افتخار سازمانی, مضمون های فردی, مضمون های سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089731,
author = {اکرانی, سید مهدی and شیرازی, علی and مرتضوی, سعید and اسلامی, قاسم},
title = {شناسایی مولفه های افتخار سازمانی در سازمان های دولتی},
journal = {مدیریت منابع در نیروی انتظامی},
year = {2022},
volume = {10},
number = {3},
month = {November},
issn = {2345-5888},
pages = {21--43},
numpages = {22},
keywords = {افتخار سازمانی، مضمون های فردی، مضمون های سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی مولفه های افتخار سازمانی در سازمان های دولتی
%A اکرانی, سید مهدی
%A شیرازی, علی
%A مرتضوی, سعید
%A اسلامی, قاسم
%J مدیریت منابع در نیروی انتظامی
%@ 2345-5888
%D 2022

[Download]