پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (12), شماره (1), سال (2022-6) , صفحات (7-30)

عنوان : ( تأثیر مطالعه نمایش نامه های ابزورد بر ارتقاء مهارت گوش دادن: مداخله آموزشی )

نویسندگان: یاسر آسمان دره , سعید مرتضوی , علی شیرازی , مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی مطالعه‌ی نمایشنامه‌های ابزورد بر ارتقاء مهارت گوش گوش دادن بود. بدین منظور در یک مطالعه کمی در قالب یک طرح شبه‌آزمایشی در دو گروه 9 نفره آزمایش و کنترل استفاده به عمل آمد. پس از اجرای پیش‌آزمون 9 فروشنده گروه آزمایش در 6 جلسه از طریق اجرای جلسات کتاب‌درمانی گروهی با مطالعه نمایشنامه‌های ابزورد آموزش لازم را دریافت کردند. چهار هفته پس از پایان جلسات از دو گروه آزمایش و کنترل پس آزمون به عمل آمد. بعد از جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS آزمون کوواریانس یک‌طرفه به کار برده شد. همچنین برای استحکام‌بخشی به یافته‌های مرتبط با مرحله اول تحقیق دیدگاه مشتریان نیز در دو مرحله قبل و بعد از آموزش تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که مطالعه نمایشنامه‌های ابزورد بر بهبود مهارت گوش دادن فروشندگان تاثیر گذار است. به‌کارگیری شیوه‌ی متفاوتی برای ارتقاء مهارت گوش دادن از جمله نوآوری‌های این پژوهش محسوب می‌شود و معرف تنوع‌بخشی به شیوه‌های یادگیری به‌خصوص در ارتباط با موضوعات مدیریتی - رفتاری قلمداد می‌گردد.

کلمات کلیدی

, روابط متقابل بین‌فردی, گوش دادن, کتاب‌درمانی, نمایشنامه‌های ابزورد, مداخله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089733,
author = {آسمان دره, یاسر and مرتضوی, سعید and شیرازی, علی and پریرخ, مهری},
title = {تأثیر مطالعه نمایش نامه های ابزورد بر ارتقاء مهارت گوش دادن: مداخله آموزشی},
journal = {پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی},
year = {2022},
volume = {12},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-6977},
pages = {7--30},
numpages = {23},
keywords = {روابط متقابل بین‌فردی، گوش دادن، کتاب‌درمانی، نمایشنامه‌های ابزورد، مداخله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر مطالعه نمایش نامه های ابزورد بر ارتقاء مهارت گوش دادن: مداخله آموزشی
%A آسمان دره, یاسر
%A مرتضوی, سعید
%A شیرازی, علی
%A پریرخ, مهری
%J پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی
%@ 2228-6977
%D 2022

[Download]