مطالعات میان رشته‌ای ارتباطات و رسانه, دوره (4), شماره (14), سال (2021-12) , صفحات (167-197)

عنوان : ( تدوین تشبیهی و برخی از نمونه های مؤثّر آن در سینمای ایران )

نویسندگان: مریم بهفر , مهدخت پورخالقی چترودی , احمد ضابطی جهرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درک مفاهیـم ضمنـی و کشـف ظرایـف تدویـن فیلـم کـه کمتـر بـه آن پرداختـه شـده اسـت، هـدف اصلـی ایـن پژوهـش اسـت. از ایـن رو بـا انتقـال یکـی از پرکاربردتریـن عناصـر بلاغـی (تشـبیه) بـه مطالعـات سـینمایی بـه روشنســازی چگونگــی عملکــرد تدویــن تشــبیهی در فیلمهــای ســینمای ایــران پرداختهایــم. ایــن پژوهــش کاربــردی بــا روش توصیفــی - تحلیلــی و بــا بهرهگیــری از منابــع کتابخانــهای و منابــع صوتــی- بصری(فیلمهــا) انجــام گرفتــه اســت. نمونهگیــری بــه شــیوۀ هدفمنــد انجــام شــده ّ و چارچــوب نظــری بــر نظریــۀ فرمالیســتی آیزنشـتاین اسـتوار اسـت. در ایـن پژوهـش نخسـت بـا بیـان تشـبیه و تفاوتهـای آن بـا اسـتعاره و جنـاس، الگــوی دقیقــی از آن بــرای بررســی در ســینما ارائــه و ســپس بــه صــورت عینــی و عملــی نمونههایــی از تدویــن تشــبیهی در ســینمای ایــران بــا در نظــر داشــتن ســیر تاریخــی و موضوعــی بیــان شــده اســت. نتایــج پژوهــش ّ نشـان داد نحـوۀ ترکیـب نماهـا بـه شـیوۀ تشـبیهی تـا حـد ّ زیـادی بـر کیفیـت زیباییشناسـی فیلمهـا افـزوده اسـت. مضامیـن مختلفـی چـون تـلاش بـرای بقـا، بازیچـه بـودن قشـر ضعیـف جامعـه، حـرص و طمـع حیوانـی انسـان، دیـد اسـتثمارگرانه بـه زن، روابـط پوشـالی و دروغیـن میـان انسـانها و... از طریـق ایـن تمهیـد فرمـال در فیلمهــا خلــق شــده اســت. کاربــرد بیشــتر قطــع ســاده در مقایســه بــا ترفندهایــی چــون دیزالــو و فیــد و انتخــاب مشــبهبههایی کــه جــزوی از بافــت و زمینــۀ داســتان بــوده، بیــان واقعگرایانــه و ســادهتری از فــرم تدویـن تشـبیهی را شـکل داده اسـت. در نظـر داشـتن رونـد تاریخـی بـا نمونههایـی از دهـۀ 40تـا 80نیـز بـه خوبـی آشـکار کـرد بـا گذشـت زمـان پیچیدگـی و ظرافـت بیشتـری در عرصـۀ کاربـرد تدویـن تشـبیهی رخ داده اسـت

کلمات کلیدی

, بلاغت, تدوین تشبیهی, سینمای ایران, فرمالیسم, مونتاژ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089743,
author = {بهفر, مریم and پورخالقی چترودی, مهدخت and احمد ضابطی جهرمی},
title = {تدوین تشبیهی و برخی از نمونه های مؤثّر آن در سینمای ایران},
journal = {مطالعات میان رشته‌ای ارتباطات و رسانه},
year = {2021},
volume = {4},
number = {14},
month = {December},
issn = {2676-4091},
pages = {167--197},
numpages = {30},
keywords = {بلاغت، تدوین تشبیهی، سینمای ایران، فرمالیسم، مونتاژ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تدوین تشبیهی و برخی از نمونه های مؤثّر آن در سینمای ایران
%A بهفر, مریم
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%A احمد ضابطی جهرمی
%J مطالعات میان رشته‌ای ارتباطات و رسانه
%@ 2676-4091
%D 2021

[Download]