مطالعات تفسیری, دوره (12), شماره (45), سال (2021-4) , صفحات (176-163)

عنوان : ( فرایند شکل‌گیری و خلقت مراتب طولی نفس از گیاهی تا الهی در نزد مفسران قرآن کریم )

نویسندگان: حمید سعیدبخش , سیدمحمد مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسان دارای دو بعد مادی و مجرد است. فرایند رشد بدن از نطفه تا مرگ پیش روی محققان و اندیشمندان است اما فرایند رشد و تکامل نفس و بعد مجرد انسان به خاطر نامرئی بودن آن و نیز به خاطر انکار بعد مجرد انسان توسط روانشناسی غربی مورد توجه چندانی قرار نگرفته است. این موضوع در منابع فلسفی و عرفانی تا حدودی مورد توجه قرار گرفته و نتایج خوبی در حوزه روان‌شناسی فلسفی ایجاد نموده است. قرآن کریم به‌عنوان کتاب انسان‌شناسی و انسان‌سازی برای سیر رشد انسان نگاهی فرایندی و مرحله به مرحله دارد. حرکت رشدی نفس از رحم شروع ‌می‌شود و مراحل مختلف را طی ‌می‌کند؛ برخی تکوینی و طبیعی است و برخی انتخابی و ارادی و تا حیات انسانی ادامه دارد، این سیر رشدی همچنان ادامه‌دار است. در این مقاله بر پایه آیات و دیدگاه‌ مفسران به روش تحلیلی استنتاجی، مراحل سیر رشد طولی نفس که قرآن کریم بدان اشاره نموده، مورد پژوهش قرار گرفته است. مراحل گیاهی، حسی حرکتی، انسانی و الهی، مراحل متصلی است که در آیات مختلف برای انسان به تصویر کشیده شده است.

کلمات کلیدی

, فسیر علمی, مراتب نفس, انسان‌شناسی, روان‌شناسی فلسفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089749,
author = {سعیدبخش, حمید and مرتضوی, سیدمحمد},
title = {فرایند شکل‌گیری و خلقت مراتب طولی نفس از گیاهی تا الهی در نزد مفسران قرآن کریم},
journal = {مطالعات تفسیری},
year = {2021},
volume = {12},
number = {45},
month = {April},
issn = {2228-7256},
pages = {176--163},
numpages = {-13},
keywords = {فسیر علمی، مراتب نفس، انسان‌شناسی، روان‌شناسی فلسفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرایند شکل‌گیری و خلقت مراتب طولی نفس از گیاهی تا الهی در نزد مفسران قرآن کریم
%A سعیدبخش, حمید
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J مطالعات تفسیری
%@ 2228-7256
%D 2021

[Download]