آب و توسعه پایدار, دوره (8), شماره (2), سال (2021-9) , صفحات (1-9)

عنوان : ( سرمقاله و یادداشت کوتاه )

نویسندگان: علی باقری , اعظم امینی , محمد عابدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب، مایۀ حیات همۀ موجودات از جمله انسانهاست . همه ادیان و فرهن گها در منظوم ههای فکری وفرهنگی خود از آب به عنوان نماد بسیاری از زیبای یها یاد م یکنند، چنانچه در سا لهای اخیر به یکی از نمادهای عدالت اجتماعی نیز تبدیل شده است. بحران آب در جهان کنونی عمدتاً به دلیل کمبود مطلق آن نیست؛ بلکه بیشتر به توزیع و مصرف و منابع آن ارتباط دارد. برای مواجهۀ منطقی با هر یک از علل و عوامل بحران آب لازم است از ظرفیت دان شهای حقوق واخلاق بهرۀ بیشتری برد. اصول اخلاقی مشترک بین همه فرهن گها که قابلیت اِعمال در همه مناطق جغرافیایی و در تمام مراحل توسعه اقتصادی جوامع و برای همه زما نها را دارا هستند، همواره را هگشا م یباشند. در اجرای اصول اخلاقی مزبور، سیاستگذار یها و رو شهای متفاوت متناسب با شرایط مختلف هر منطقه و کشور، قابل شناسایی است. کنترل آب، کنترل زندگی و معیشت است. زندگی ومعیشت بدون اخلاق، ثبات و آرامش ندارد. با درک این مهم، در ده ههای اخیر چندین کنفرانس بی نالمللی مانند کنفرانس دوبلین در مورد آب و محی طزیست به مسأله تعهدات اخلاقی برای تأمین نیازهای اساسیِ آب برای جامعه بشر پرداخت هاند. ارتباط بین سیاس تگذاری آب و حقوق و اخلاق در سراسر جهان در حال افزایش است. در برخی قوانین اساسی کشورها مانند آفریقای جنوبی تصریح شده که عدم دسترسی به آب و خدمات بهداشتی با حیثیت و حق حیات مردم ارتباط مستقیم دارد و دسترسی مستقیم به آب را لازمۀ کرامت انسانی دانست هاند.

کلمات کلیدی

, اخلاق, آب, اصول کلی حقوق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089760,
author = {علی باقری and امینی, اعظم and عابدی, محمد},
title = {سرمقاله و یادداشت کوتاه},
journal = {آب و توسعه پایدار},
year = {2021},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {2423-5474},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {اخلاق، آب، اصول کلی حقوق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سرمقاله و یادداشت کوتاه
%A علی باقری
%A امینی, اعظم
%A عابدی, محمد
%J آب و توسعه پایدار
%@ 2423-5474
%D 2021

[Download]