آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث, دوره (7), شماره (1), سال (2021-9) , صفحات (53-69)

عنوان : ( نیک و بدانگاری انسان و آثار تربیتی آن از دیدگاه ماکیاولی و قرآن کریم )

نویسندگان: رامین عزیزی , جهانگیر مسعودی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیدگاه هر اندیشمند در مورد انسان تعیین کننده چگونگی نگرش او به همه مباحث علوم انسانی است. ماکیاولی به عنوان یکی از پای هگذاران فلسفه سیاسی جدید دیدگا ههای خاصی دارد که باعث شهرت او در عالم سیاست شده است. ریشه دیدگا ههای سیاسی ماکیاولی را باید در نگاه خاص او به انسان جستجو کرد. مقاله پیرو با شیوه توصیفی-تحلیلی و ب هکارگیری روش کتابخان های درصدد است نگاه منفی ماکیاولی و همچنین نگاه قرآن به انسان را مورد بررسی قرار داده و حت یالمقدور نتایج و لوازم آن را از بعد تربیتی بکاود. در نگرش اخلاقی به بررسی ریش هها و علل تقویت صفات منفی و همچنین نحوه از بین بردن آ نها پرداخته م یشود. اگرچه قرآن کریم در ذکر ابعاد منفی وجود انسان رهیافتی ارشادی و انتقادی دارد اما وجود برخی از آ نها را لازمه طبیعت انسان دانسته است ازای نرو ع اوه بر نگرش اخلاقی به این مساله، باید لوازم تربیتی وجود صفات منفی در انسان را نادیده نگرفت.

کلمات کلیدی

, ماکیاولی, قرآن کریم, انسان, سیاست, اخلاق سیاسی, نگاه منفی به انسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089823,
author = {عزیزی, رامین and مسعودی, جهانگیر and حسینی, سیدمرتضی},
title = {نیک و بدانگاری انسان و آثار تربیتی آن از دیدگاه ماکیاولی و قرآن کریم},
journal = {آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث},
year = {2021},
volume = {7},
number = {1},
month = {September},
issn = {2538-4260},
pages = {53--69},
numpages = {16},
keywords = {ماکیاولی، قرآن کریم، انسان، سیاست، اخلاق سیاسی، نگاه منفی به انسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نیک و بدانگاری انسان و آثار تربیتی آن از دیدگاه ماکیاولی و قرآن کریم
%A عزیزی, رامین
%A مسعودی, جهانگیر
%A حسینی, سیدمرتضی
%J آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
%@ 2538-4260
%D 2021

[Download]