حکمت اسرا, دوره (13), شماره (37), سال (2022-3) , صفحات (31-59)

عنوان : ( تبیین ساختار جنود عقل و جهل بر پایه سه مؤلفة فکر، حال و عمل؛ با تأکید بر شرح اصول کافی ملاصدرا )

نویسندگان: بی بی بهاره فکور یحیی یی , عباس جوارشکیان , جهانگیر مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حدیث معرو ف عقل و جهل، لازمهی هدایت بشری را شناخت لشکریان عقل و جهل معرفی میکند. صدرالمتألهین شیرازی - در کتاب شرح اصول کافی- به شرح این حدیث اهتمام ویژه نموده است. این مقاله با روش تحلیلی در پی آن است تا با واکاوی شرح ملاصدرا، دستهبندی نوینی را از لشکریان عقل و جهل حول سه محور فکر، حال و عمل، که اضلاع اصلی فعل ارادی انسان هستند، ارائه دهد و روابط و نسب میان این سه مؤلفه را در منظومه اخلاق جعفری کشف کند. در بررسی لشکریان هفتاد و پنجگانه عقل و جهل، از منظر مؤلفههای یاد شده و مبادی و نتایج آنها میتوان فضایل و رذایل اخلاقی را در شش حیطه: مبادی و اصول، افکار، افکار و احوال، افکار و اعمال، افکار و احوال و اعمال و همچنین حیطه ثمرات و آثار این قوا، دستهبندی نمود. با این تبیین به این نتیجه نایل میشویم که برای نیل به هدایت حقیقی انسان باید الگویی از خصوصیات اخلاقی تنظیم شود که به تمامی ابعاد وجودی بشر نظاره داشته و با لحاظ روابط متقابل اضلاع سهگانه وجود او، بتواند گامهای سلوک اخلاقی انسان را ترسیم نماید تا به زمامداری قوه عقل، فضایل انسانی و اخلاقی مجال ظهور و بروز یافته و به میزان فعلیّت کمالات الهی، سعادت دنیوی و اخروی حاصل شود.

کلمات کلیدی

, عقل, جهل, فضایل, رذایل, فکر, حال, عمل, حدیث عقل و جهل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089825,
author = {فکور یحیی یی, بی بی بهاره and جوارشکیان, عباس and مسعودی, جهانگیر},
title = {تبیین ساختار جنود عقل و جهل بر پایه سه مؤلفة فکر، حال و عمل؛ با تأکید بر شرح اصول کافی ملاصدرا},
journal = {حکمت اسرا},
year = {2022},
volume = {13},
number = {37},
month = {March},
issn = {2383-2916},
pages = {31--59},
numpages = {28},
keywords = {عقل، جهل، فضایل، رذایل، فکر، حال، عمل، حدیث عقل و جهل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین ساختار جنود عقل و جهل بر پایه سه مؤلفة فکر، حال و عمل؛ با تأکید بر شرح اصول کافی ملاصدرا
%A فکور یحیی یی, بی بی بهاره
%A جوارشکیان, عباس
%A مسعودی, جهانگیر
%J حکمت اسرا
%@ 2383-2916
%D 2022

[Download]