سفینه, دوره (19), شماره (73), سال (2022-3) , صفحات (150-168)

عنوان : ( بازخوانی تفسیر راز افشا شده در آیه 3 تحریم با تأکید بر سیاق و روایات تفسیری اهل بیت (علیهم السلام) )

نویسندگان: محمدرضا شاه سنایی , عباس اسمعیلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله در بارۀ راز رسول خدا6 و افشای آن توسط یکی از همسران ایشان در آیه سوم سوره تحریم است که معرکۀ آراء مفسران شده است. افشای این راز در همین سوره، سبب شده است که خداوند به نحو بی­نظیری از رسولش دفاع کند. روایات شأن نزول مورد استناد مفسران اهل سنت و مفسران شیعه متأثر از منابع اهل سنت، نه تنها از پیچیدگی این راز نکاسته، بلکه موجب انتساب نسبت­های ناروایی به مقام رسالت گردیده است. نگارنده با معیار قرار دادن سیاق حاکم بر آیات آغازین سوره تحریم و بررسی روایات وارده در شأن نزول، به شأن نزولی دست یافته که تا قرن پنجم مورد توجه عالمان شیعه بوده و پس از آن مورد غفلت واقع شده است. در این شأن نزول، منظور از راز رسول خدا 6خلافت بلافصل امیرالمؤمنین7 از جانب خداوند، و اقدامات دیگران در کنار زدن ایشان از خلافت معرفی شده است. در این روایات، علاوه بر حفظ شأن و عصمت رسول خدا6، ارتباط بین راز مذکور با عبارت ﴿صالح المومنین﴾ و همچنین علت واکنش شدید پروردگار در مقابل افشای آن بیان شده است.

کلمات کلیدی

راز؛ پیامبر ص؛ همسران پیامبر؛ صالح المومنین؛ امیرالمؤمنین ع؛ آیۀ سوم سورۀ تحریم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089826,
author = {محمدرضا شاه سنایی and اسمعیلی زاده, عباس},
title = {بازخوانی تفسیر راز افشا شده در آیه 3 تحریم با تأکید بر سیاق و روایات تفسیری اهل بیت (علیهم السلام)},
journal = {سفینه},
year = {2022},
volume = {19},
number = {73},
month = {March},
issn = {1753-0689},
pages = {150--168},
numpages = {18},
keywords = {راز؛ پیامبر ص؛ همسران پیامبر؛ صالح المومنین؛ امیرالمؤمنین ع؛ آیۀ سوم سورۀ تحریم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخوانی تفسیر راز افشا شده در آیه 3 تحریم با تأکید بر سیاق و روایات تفسیری اهل بیت (علیهم السلام)
%A محمدرضا شاه سنایی
%A اسمعیلی زاده, عباس
%J سفینه
%@ 1753-0689
%D 2022

[Download]