زبانشناسی و گویش های خراسان, سال (2021-3)

عنوان : ( مقایسه به کارگیری عبارات احتیاط آمیز در بیماران اسکیزوفرن و افراد سالم )

نویسندگان: سینا شفیعیان , علی ایزانلو , سیدامیر امین یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به مقایسه استفاده از عبارات احتیاط­ آمیز در روایت بیماران اسکیزوفرن و افراد سالم می­پردازد. جهت استخراج روایت شرکت کنندگان از فیلم کوتاه شش دقیقه­ای گلابی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از دو شیوه توصیفی و استنباطی بر روی 7 مورد عبارات احتیاط­آمیز؛ شامل افعال وجهی معرفتی ممکن، تکرار شمارش، ساخت پرسشی، ساخت شخصی غیر ارتقایی، اصطلاحات وجهی، افعال تردید و ساخت منفی انجام گرفت. در روش­ آماری استنباطی به تجزیه و تحلیل و بررسی متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون تی و من-وتنی پرداخته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان استفاده بیماران اسکیزوفرن و افراد سالم در به­کارگیری انواع 7 مورد عبارات احتیاط ­آمیز مستخرج از داده ­های دو گروه، اختلاف معنی­دار مشهود است؛ بدین معنا که افراد سالم از اصطلاحات وجهی و افعال تردید در روایت خود به صورت معنی­داری بیشتر استفاده کرده­اند. به­ نظر می­رسد که اختلال در تئوری ذهن و به­کارگیری قواعد کاربردشناختی بیماران اسکیزوفرن از دلایل اصلی این اختلاف معنی ­دار هستند.

کلمات کلیدی

, اختلال ارتباطی, اسکیزوفرنیا, روایت, عبارات احتیاط آمیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089840,
author = {شفیعیان, سینا and ایزانلو, علی and امین یزدی, سیدامیر},
title = {مقایسه به کارگیری عبارات احتیاط آمیز در بیماران اسکیزوفرن و افراد سالم},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2021},
month = {March},
issn = {2008-7233},
keywords = {اختلال ارتباطی، اسکیزوفرنیا، روایت، عبارات احتیاط آمیز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه به کارگیری عبارات احتیاط آمیز در بیماران اسکیزوفرن و افراد سالم
%A شفیعیان, سینا
%A ایزانلو, علی
%A امین یزدی, سیدامیر
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ 2008-7233
%D 2021

[Download]