ششمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران , 2022-02-02

عنوان : ( بررسی عملکرد گونه سنگی شاخص زون جریانی ستاره ای در تعیین گونه های سنگی و زون بندی مخزن در سازندهای کنگان و بخش بالایی دالان، مرکز خلیج فارس )

نویسندگان: روح الله نیکو کلام , وحید توکلی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازندهای کربنات دالان بالایی و کنگان، از گروه دهرم، بیشترین سنگ مخزن را در منطقه فارس ساحلی، زاگرس و خلیجفارس تشکیل دادهاند و با نام مخازن دالان و کنگان شهرت یافتهاند. در این مطالعه با تعیین گونههای سنگی با روشهای شاخص زون جریانی ستارهای، شاخص زون جریانی، لوسیا و وینلند در مقیاس میکروسکوپی با استفاده از دادههای تخلخل و تراوایی که از مهمترین دادههای مغزهایی هستند به تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی در سازند کنگان و بخش بالایی سازند دالان پرداخته شدهاست. در این مطالعه 930 داده تخلخل و تراوایی و ۵00 تصویر مقطع نازک مربوط به مغزههای حفاری بررسی شده است. فرایندهای دیاژنزی دولومیتی شدن، سیمانی شدن، انحلال و انیدریتی شدن در محیطهای مختلف دیاژنزی بیشترین تاثیر را بر کیفیت مخزنی توالیهای مورد مطالعه داشته است. گونه سنگی شاخص زون جریانی ستارهایی روش جدیدی برای تقسیمبندی مخزن به واحدهای جریانی دارای ویژگیهای مشترک کنترل کننده جریان سیال برای کاهش ناهمگنی مخزن است که متأثر از اندازه منافذ گلوگاهی میباشد. در این مطالعه با استفاده از این روش ۵ واحد جریانی شناسایی گردید و با سایر گونههای سنگی در مقیاس میکرسکوپی مقایسه شد که به علت عدم ارتباط بین عوامل کنترل کننده کیفیت مخزنی و خصوصیات پتروفیزیکی، تفکیک مطلوبی بین واحدهای مخزنی از غیر مخزنی در بین واحدهای جریانی تعیین شده با این روش برقرار نشد.

کلمات کلیدی

, گونه سنگی, سازند کنگان, بخش فوقانی سازند دالان, شاخص زون جریانی ستارهایی, وینلند, لوسیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089842,
author = {روح الله نیکو کلام and وحید توکلی and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {بررسی عملکرد گونه سنگی شاخص زون جریانی ستاره ای در تعیین گونه های سنگی و زون بندی مخزن در سازندهای کنگان و بخش بالایی دالان، مرکز خلیج فارس},
booktitle = {ششمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2022},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {گونه سنگی، سازند کنگان، بخش فوقانی سازند دالان، شاخص زون جریانی ستارهایی، وینلند، لوسیا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد گونه سنگی شاخص زون جریانی ستاره ای در تعیین گونه های سنگی و زون بندی مخزن در سازندهای کنگان و بخش بالایی دالان، مرکز خلیج فارس
%A روح الله نیکو کلام
%A وحید توکلی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J ششمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2022

[Download]