اقتصاد انرژی ایران, سال (2022-5)

عنوان : ( اثر نوآوری فین‌تک بر رشد سبز در ایران )

نویسندگان: هادی اسماعیل پورمقدم , آرزو کرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اقتصاد سبز مفهومی است که در دهه های اخیر مطرح شده و به عنوان چارچوبی به منظور بهبود رفاه و عدالت اجتماعی از طریق کاهش خطرات زیست محیطی تعریف شده است؛ به طوری که رشد سبز به استراتژی توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. در این میان، فین تک می تواند بر ارتقای رشد سبز موثر باشد. نظر به توسعه فین‌تک در ایران، این مقاله تلاش می‌کند اثر توسعه نوآوری فین تک را بر رشد سبز در ایران مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق به صورت فصلی طی دوره زمانی 1400-1392 با استفاده از الگوی ARDL انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با گسترش یک درصدی توسعه خدمات فین تک، رشد سبز به میزان 44/0 درصد بهبود می یابد. نوآوری فین‌تک ضمن کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت خدمات مالی، از طریق اعتبار سبز و سرمایه‌گذاری سبز موجب بهبود رشد اقتصادی سبز ‌می گردد. بنابراین اقداماتی در جهت نظام‌مندی، یکپارچگی و هم افزایی توسعه خدمات فین‌تک از طریق گسترش سرمایه گذاری سبز و بهبود محیط زیست، می تواند به بهبود رشد سبز کمک نماید.

کلمات کلیدی

, فناوری مالی, رشد سبز, اقتصاد سبز, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089844,
author = {اسماعیل پورمقدم, هادی and کرمی, آرزو},
title = {اثر نوآوری فین‌تک بر رشد سبز در ایران},
journal = {اقتصاد انرژی ایران},
year = {2022},
month = {May},
issn = {2423-5954},
keywords = {فناوری مالی، رشد سبز، اقتصاد سبز، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر نوآوری فین‌تک بر رشد سبز در ایران
%A اسماعیل پورمقدم, هادی
%A کرمی, آرزو
%J اقتصاد انرژی ایران
%@ 2423-5954
%D 2022

[Download]