ششمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران , 2022-02-02

عنوان : ( تاثیر فرآیند دولومیتی شدن بر کیفیت مخزنی سازند الیگو-میوسن آسماری در میدان نفتی بی بی حکیمه )

نویسندگان: یاسر نوریان مادوان , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , علی کدخدایی , آرمین امیدپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مخزن آسماری در میادین متفاوت هیدروکربوری ایران در فروافتادگی دزفول )جنوب غرب ایران( به شدت تحت تاثیر فرایند دولومیتی شدن قرار گرفته است. مطالعات میکروسکوپی مقاطع نازک منجر به تفکیک دولومیتهای سازند آسماری به سه گروه عمده شده است. گروه بسیار آنالیزهای پتروگرافی و ژئوشیمیایی .)D3, >150μm( و درشت بلور )D2, 20-150μm( ریزبلور تا متوسط بلور ،)D1, <20μm( ریز بلور )مانند ایزوتوپی وعنصری( نشان داده است دولومیتهای ریز بلور تا متوسط بلور عمدتا به صورت اولیه وهمزمان با رسوبگذاری بوسیله مکانیسم تشکیل شدهاند در حالیکه دولومیتهای درشت بلور به صورت تدفینی تشکیل شدهاند. بطور جالب توجهی، آب تبخیر )refluxing( جریانی شده دریا منشاء سیالات دولومیت ساز تمامی این گروههای دولومیتی معرفی شده است. دولومیتی شدن فراگیر در بخشهای بالایی مخزن آسماری، جاییکه دولومیتهای ریزبلور و متوسط بلور عمدتا جانشین بخش گلی رخسارههای گل پشتیبان مخزن شده است، بیشتر مشاهده شده است. این مطالعه نشان میدهد که سیالات دولومیت ساز در مراحل اولیه دیاژنزی باعث انحلال بعضی از اجزای کربناتی اولیه تشکیل دهنده سنگ شده است. انحلال این اجزاء باعث تشکیل انواع تخلخلها مانند حفرهای، قالبی، درون دانهای و بین دانهای شده است. همچنین، غلبه وجانشینی بلورهای دولومیت در بعضی از رخسارهها رسوبی باعث گسترش تخلخل بین بلوری شده است که در بعضی نمونهها باعث بهبود کیفیت مخزنی از طریق ایجاد مسیر ارتباطی بین انواع فضاهای محصور در سنگ شده است. کیفیت مخزنی یک روند بهبود از با درشت بلور نشان میدهد. )D2+D به سمت ترکیب دولومیتهای متوسط ) 3 )D دولومیتهای ریزبلور

کلمات کلیدی

, دولومیتی شدن, کیفیت مخزنی, سازند آسماری, میدان بی بی حکیمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089861,
author = {نوریان مادوان, یاسر and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and علی کدخدایی and آرمین امیدپور},
title = {تاثیر فرآیند دولومیتی شدن بر کیفیت مخزنی سازند الیگو-میوسن آسماری در میدان نفتی بی بی حکیمه},
booktitle = {ششمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2022},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {دولومیتی شدن، کیفیت مخزنی، سازند آسماری، میدان بی بی حکیمه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر فرآیند دولومیتی شدن بر کیفیت مخزنی سازند الیگو-میوسن آسماری در میدان نفتی بی بی حکیمه
%A نوریان مادوان, یاسر
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A علی کدخدایی
%A آرمین امیدپور
%J ششمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2022

[Download]