ششمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران , 2022-02-02

عنوان : ( تاریخچه دیاژنزی رسوبات با دفن کم عمق با تاکید بر توسعه تخلخل و کیفیت مخزنی، سازند آقچاگیل، دشت گرکان-کنبد، جنوب شرق حوضه خزر )

نویسندگان: محمود شرفی , بهزاد سلطانی , بیژن بیرانوند , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهشتههای پلیوسن در شمال ایران و هم ارزهای زمانی آنها در آذربایجان و ترکمنستان شامل سازندهای چلکن و آقچاگیل بوده که از مهمترین عناصر سیستم نفتی در حوضة خزر هستند. تاریخچة پس از رسوبگذاری و توسعة فرآیندهای دیاژنزی و تخلخل در سازند کربناته- SEM آواری آقچاگیل )پلیوسن( در ناحیة دشت گرگان-گنبد مورد مطالعه قرار گرفته است. تلفیق نتایج بررسیهای پتروگرافی و آنالیزهای بیانگر کیفیت مخزنی کربناتهای سازند آقچاگیل است. مهمترین فرآیندهای دیاژنزی در توالی سازند آقچاگیل شامل فشردگی XRD و فیزیکی، سیمان کلسیتی اولیه، انحلال و توسعة تخلخل ثانویه، تشکیل کانیهای رسی )اسمکتیت(، میکرایتی شدن و نئومورفیسم است. تخلخل به اشکال حفرهای، کانالی شکل، درون ذرهای، بین ذرهای، قالبی و شکستگی در سنگهای آهکی و به میزان بسیار کمتر در رسوبات دانه ریز توسعه یافته است. موقعیت تهنشینی، ویژگیهای بافتی و تاریخچة تدفین از عوامل کنترل کنندۀ گسترش فرآیندهای دیاژنزی از جمله ایجاد انحلال و تخلخل بوده است. فشردگی فیزیکی و سیمانی شدن کلسیتی اولیه فراگیر به عنوان عوامل منفی تأثیرگذار بر کیفیت مخزنی و تشکیل سیمان کلسیتی عمدتاً به فرم تیغهای و تا حدی سوزنی به عنوان عوامل مثبت در حفظ تخلخل اولیه و ایجاد تخلخل ثانویه در توالی سازند آقچاگیل بوده است. نفوذ پیوستة سیالات دیاژنزی جوی به درون رسوبات حاشیة ساحلی سازند آقچاگیل موجب انحلال ذرات ناپایدار کربناته )آراگونیت و کلسیت پرمنیزیم( و توسعه انحلال و ایجاد تخلخل به ویژه در رخسارههای دانه پشتیبان شده است

کلمات کلیدی

, حوضة خزر, دشت گرگان-گنبد, سازند آقچاگیل, دیاژنز, کیفیت مخزنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089864,
author = {محمود شرفی and بهزاد سلطانی and بیژن بیرانوند and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {تاریخچه دیاژنزی رسوبات با دفن کم عمق با تاکید بر توسعه تخلخل و کیفیت مخزنی، سازند آقچاگیل، دشت گرکان-کنبد، جنوب شرق حوضه خزر},
booktitle = {ششمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2022},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {حوضة خزر، دشت گرگان-گنبد، سازند آقچاگیل، دیاژنز، کیفیت مخزنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاریخچه دیاژنزی رسوبات با دفن کم عمق با تاکید بر توسعه تخلخل و کیفیت مخزنی، سازند آقچاگیل، دشت گرکان-کنبد، جنوب شرق حوضه خزر
%A محمود شرفی
%A بهزاد سلطانی
%A بیژن بیرانوند
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J ششمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2022

[Download]