نقد و نظریه ادبی, دوره (2), شماره (12), سال (2022-5) , صفحات (2-27)

عنوان : ( بررسی گفتمان اکوفمینیسم در رمان ره ش نوشته رضا امیرخانی بر اساس الگوی تحلیل گفتمانی فرکلاف )

نویسندگان: زهرا اسماعیلی خوشمردان , نگار مزاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخریب منابع طبیعی و مشکلات زیستمحیطی به دغدغههای انسان معاصر تبدیل شدهاند. بررسیی ابعاد این معضلات و رابطه آن با حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی باعث شد تا به نقش انسان در افزایش و یا کاهش آسییب های زیسیتمحیطی توجیه شود. از نظیر پییر شونچه،نظریه یرداز زیستمحیطن زبان و ادبیات نقش مهمی در آموزش مسئولیت پذیری اجتمیاعی نسل آینده برای رسیدن به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست ایفا می کنند. اکوفمینیسم جنبش فکری است که ادعا دارد بهره برداری سودجویانه از منابع طبیعی و نگاه فرودست به زنان با یکیدیگر رابطه مستقیم دارد و ازبین رفتن تبعیض جنسیتی راهی برای حفاظت از محیط زیست می باشد. در این پژوهش چگونگی بازتاب مؤلفه های اکوفمینیسم در رمان رهش رضا امیرخانی بررسی خواهد شد با خوانش اثر بر پایه تحلیل گفتمان انتقادی رویکرد فرکلاف در سه سطح توصیفن تفسیر و تبیین نشان می دهیم چه رابطه ای در جامعه مردسالار بین تخریب محیط زیست و تمایل بر اقتدار بر زنان وجود دارد. نتایج نشان دادن زن بدن خود را به جهان هستی وام می دهد تا بییانگر اندیشه شود رابطه تعاملی تن زنانه در تارو پود جهان و تجلی هستی در زن پیام نمادین تشابه تسلط توجیه ناپذیر مردان در هرم قدرت جامعه مردسالار بر زنان و هستی را دارد که بهره برداری بی رویه از محیط زیست را به دنبال می آورد.

کلمات کلیدی

, نظریۀ فرکلاف, تحلیل گفتمان انتقادی, اکوفمینیسم, محیط زیست, رهش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089865,
author = {اسماعیلی خوشمردان, زهرا and مزاری, نگار},
title = {بررسی گفتمان اکوفمینیسم در رمان ره ش نوشته رضا امیرخانی بر اساس الگوی تحلیل گفتمانی فرکلاف},
journal = {نقد و نظریه ادبی},
year = {2022},
volume = {2},
number = {12},
month = {May},
issn = {7476-7387},
pages = {2--27},
numpages = {25},
keywords = {نظریۀ فرکلاف، تحلیل گفتمان انتقادی، اکوفمینیسم، محیط زیست، رهش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی گفتمان اکوفمینیسم در رمان ره ش نوشته رضا امیرخانی بر اساس الگوی تحلیل گفتمانی فرکلاف
%A اسماعیلی خوشمردان, زهرا
%A مزاری, نگار
%J نقد و نظریه ادبی
%@ 7476-7387
%D 2022

[Download]