اکو هیدرولوژی, دوره (8), شماره (4), سال (2022-3) , صفحات (1025-1044)

عنوان : ( نقش جنس سازندهای زمین‌شناسی بر کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز سد شیرین دره )

نویسندگان: مریم تاج بخشیان , ابوالفضل مساعدی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی کیفیت منابع آب آشامیدنی و تعیین عوامل طبیعی و انسان‌زاد موثر بر ترکیب شیمیایی آن‌ها نقش بسیار مهمی در پایداری اکوسیستم‌های وابسته به این منابع ایفا می‌کند. در این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت آب رودخانه‌ها و چشمه‌های حوضه آبریز سد شیرین دره و مخزن این سد و بررسی تاثیر جنس سازندها بر کیفیت آن‌ها، داده‌های کیفی این منابع، شامل غلظت یون‌های کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کربنات، بیکربنات، کلراید، سولفات، هدایت الکتریکی، مجموع مواد جامد محلول، سختی کل و pH، در سال‌ آبی 1398-1397 برای 33 نمونه آب سطحی، 6 نمونه آب چشمه و یک نمونه آب مخزن سد شیرین دره مورد بررسی قرار گرفت. سه شاخص کیفی شامل WQIB، WQIMT و WQIDD برای این نمونه‌های آب محاسبه شدند. جهت بررسی تأثیر جنس سازندها بر کیفیت آب، 10 نمونه رسوب رودخانه‌ای از سطح حوضه آبریز مورد مطالعه جمع‌آوری و نوع کانی‌های موجود در آن‌ها مشخص گردید. نتایج نشان داد عامل هوازدگی سنگ نسبت به دو عامل تبخیر و بارش نقش بسیار مهم‌تری در تعیین ترکیب شیمیایی منابع آب مورد مطالعه دارد. واحدهای ژیپسی، شیلی و آهکی به عنوان مهم‌ترین منبع ورود این یون‌ها به داخل آب شناسایی شدند. نتایج تأثیر جنس سازندها را بر ترکیب شیمیایی منابع آب تأیید نمود. براساس مقادیر شاخص‌های کیفی، آب مخزن سد کیفیت بالاتری برای آشامیدن دارد که دلیل آن‌را می‌توان پیوستن چشمه‌هایی در نزدیکی مخزن سد، به آب‌های ورودی به مخزن در نظر گرفت. کیفیت بهتر آب این چشمه‌ها را می‌توان به منشأ کارستی آن‌ها در سازند تیرگان نسبت داد.

کلمات کلیدی

, کیفیت منابع آب آشامیدنی, هوازدگی سنگ, تیپ و رخساره, جنس سازندها, منشأ کارستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089870,
author = {تاج بخشیان, مریم and مساعدی, ابوالفضل and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {نقش جنس سازندهای زمین‌شناسی بر کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز سد شیرین دره},
journal = {اکو هیدرولوژی},
year = {2022},
volume = {8},
number = {4},
month = {March},
issn = {2423-6098},
pages = {1025--1044},
numpages = {19},
keywords = {کیفیت منابع آب آشامیدنی، هوازدگی سنگ، تیپ و رخساره، جنس سازندها، منشأ کارستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش جنس سازندهای زمین‌شناسی بر کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز سد شیرین دره
%A تاج بخشیان, مریم
%A مساعدی, ابوالفضل
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J اکو هیدرولوژی
%@ 2423-6098
%D 2022

[Download]