آبیاری و زهکشی ایران, دوره (16), شماره (1), سال (2022-4) , صفحات (95-108)

عنوان : ( تعیین مناسب‌ترین روش برآورد نسبت تحویل رسوب در حوضه آبریز سد شیرین دره )

نویسندگان: مریم تاج بخشیان , ابوالفضل مساعدی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش نرخ تولید بار رسوبی مجموع در حوضه آبریز سد شیرین دره به روش‌های هیدرولوژیکی، UNESCOو FSMتخمین زده شد. مقایسه مجموع حجم رسوباتی که از زمان احداث سد تا کنون (سال 1400) در مخزن آن ته‌نشین شده است (Mm3 17) با نتایج حاصل از این سه روش نشان داد که روش هیدرولوژیکی با برآورد بار رسوبی به میزان m3/year1158000 مناسب‌ترین، و روش FSM با نرخ تخمین زده شده m3/year 5565000 نامناسب‌ترین روش تخمین بار رسوبی در این حوضه می‌باشد. شدت فرسایش سالانه براساس روش EPM مقدار m3/year 1426300 به دست آمد. براساس نرخ تولید رسوبات از زمان احداث سد تا کنون، نسبت تحویل رسوب واقعی برابر با 78/0 محاسبه شد. نسبت تحویل رسوب پیش‌بینی شده براساس نتایج حاصل از روش EPM و سه روش تخمین بار مجموع رسوبی، به همراه برخی مدل‌های تجربی تخمین نسبت تحویل رسوب، محاسبه شد. نتایج واسنجی نشان داد روش هیدرولوژیکی و مدل تجربی که در آن از شیب به عنوان عامل اصلی در تعیین نسبت تحویل رسوب استفاده می‌شود، با داشتن بیشترین مقدار دقت و کم‌ترین خطا مناسب‌ترین روش‌ها می‌باشند.

کلمات کلیدی

, سد شیرین دره, شدت فرسایش, مدل تجربی, نسبت تحویل رسوب, واسنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089871,
author = {تاج بخشیان, مریم and مساعدی, ابوالفضل and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {تعیین مناسب‌ترین روش برآورد نسبت تحویل رسوب در حوضه آبریز سد شیرین دره},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2022},
volume = {16},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7942},
pages = {95--108},
numpages = {13},
keywords = {سد شیرین دره، شدت فرسایش، مدل تجربی، نسبت تحویل رسوب، واسنجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین مناسب‌ترین روش برآورد نسبت تحویل رسوب در حوضه آبریز سد شیرین دره
%A تاج بخشیان, مریم
%A مساعدی, ابوالفضل
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2022

[Download]