فناوری های نوین غذایی (فناوری های جدید در صنعت غذا), دوره (9), شماره (3), سال (2022-5) , صفحات (195-207)

عنوان : ( بررسی پایداری، فعالیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس رزماری )

نویسندگان: دینا شهرام پور , سیدمحمدعلی رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089881,
author = {دینا شهرام پور and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {بررسی پایداری، فعالیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس رزماری},
journal = {فناوری های نوین غذایی (فناوری های جدید در صنعت غذا)},
year = {2022},
volume = {9},
number = {3},
month = {May},
issn = {2476-4787},
pages = {195--207},
numpages = {12},
keywords = {در این مطالعه ماکرو امولسیون و نانوامولسیون‌های اسانس رزماری تحت تیمار‌های مختلف اولتراسوند (10و 5، 5/2 ، 0 دقیقه) تهیه شدند. پایداری ماکرو و نانو امولسیون‌های اسانس رزماری در طی یک ماه نگهداری در دمای C°4 به روش اندازه‌گیری اندازه ذرات توسط DLS تعیین شد. فعالیت ضدمیکروبی ماکرو و نانو امولسیون‌های اسانس رزماری به دو روش انتشار از چاهک و میکرودایلوشن علیه چهار باکتری بیماری‌زا ارزیابی شد. همچنین فعالیت آنتی‌اکسیدان آن‌ها به روش مهار رادیکال آزاد DPPH مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش زمان تیمار اولتراسوند از 0 به 10 دقیقه، اندازه ذرات امولسیون از nm 04/148 به nm 14/98 کاهش یافت. افزایش اندازه ذرات ماکرو و نانوامولسیون‌ها در طی نگهداری مشاهده شد. همچنین نتایج آزمون‌های ضدمیکروبی نشان داد که ماکرو و نانو امولسیون‌های اسانس رزماری بیشترین فعالیت ضدمیکروبی را علیه باکتری‌های گرم مثبت به ویژه S. aureus داشتند. در آزمون ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان IC50 ماکرو و نانو امولسیون‌های اسانس رزماری به ترتیب g/mlµ 43/36 و 86/45 تخمین زده شد. براساس نتایج این مطالعه، نانوامولسیون اسانس رزماری به عنوان ترکیب ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدان طبیعی جهت به کارگیری در موادغذایی پیشنهاد می شود.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پایداری، فعالیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس رزماری
%A دینا شهرام پور
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J فناوری های نوین غذایی (فناوری های جدید در صنعت غذا)
%@ 2476-4787
%D 2022

[Download]