روابط خاک و گیاه, دوره (12), شماره (1), سال (2021-6) , صفحات (65-78)

عنوان : ( اثر توام کدورت آب آبیاری و بافت خاک بر صحت اندازه گیری رطوبت خاک با روش انعکاس سنجی زمانی )

نویسندگان: صابر جمالی , حسین انصاری , فرشته رحیمی اغ چشمه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر سطوح مختلف کدورت آب آبیاری و بافت خاک بر دقت اندازه گیری رطوبت خاک با استفاده از دستگاه انعکاس سنج زمانی (TDR) بود. این پژوهش در شرایط گلخانه ای در سه خاک با بافت (رس سیلتی، لوم رسی و لوم شنی) و در ۳ کدورت آب (صفر، ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ NTU) با سه تکرار انجام شد. در این پژوهش رطوبت حجمی خاک (θv) با استفاده از دستگاه TDR اندازه گیری شد و با مقادیر اندازه گیری شده به روش وزنی مقایسه شد. نتایج نشان داد که دستگاه TDR در خاک لوم شنی در تمامی سطوح کدورت آب آبیاری دارای بیش ترین دقت بوده (به ترتیب در کدورت آب صفر، ۱۵۰۰ و NTUد۳۰۰۰ دارای ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) برابر با ۰/۰۲۴، ۰/۰۲۷ و ۰/۰۳۸) و با افزایش میزان رس خاک از دقت دستگاه کاسته شده است. بر اساس نمودار همسانی ترسیم شده برای نتایج روش TDR و روش وزنی، بیش ترین و کم ترین همسانی بین دو روش به ترتیب در تیمارهای لوم رسی + آب چاه (۰/۹۴ = R۲) و رس سیلتی + کدورت NTUد۱۵۰۰ (۰/۸۴ = R۲) مشاهده شد. نتایج نشان داد که افزایش کدورت آب منجر به کاهش دقت دستگاه در بافت های خاک مورد بررسی شده است. بیش ترین دقت در اندازه گیری رطوبت خاک با استفاده از این دستگاه در بافت لوم شنی + استفاده از آب چاه در آبیاری بود.

کلمات کلیدی

, Clay content , Gravimetric method , Soil water content estimation , TDR device , Water turbidity. , برآورد رطوبت خاک , دستگاه TDR , روش وزنی , کدری آب , میزان رس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089883,
author = {جمالی, صابر and انصاری, حسین and رحیمی اغ چشمه, فرشته},
title = {اثر توام کدورت آب آبیاری و بافت خاک بر صحت اندازه گیری رطوبت خاک با روش انعکاس سنجی زمانی},
journal = {روابط خاک و گیاه},
year = {2021},
volume = {12},
number = {1},
month = {June},
issn = {2783-5014},
pages = {65--78},
numpages = {13},
keywords = {Clay content ، Gravimetric method ، Soil water content estimation ، TDR device ، Water turbidity. ، برآورد رطوبت خاک ، دستگاه TDR ، روش وزنی ، کدری آب ، میزان رس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر توام کدورت آب آبیاری و بافت خاک بر صحت اندازه گیری رطوبت خاک با روش انعکاس سنجی زمانی
%A جمالی, صابر
%A انصاری, حسین
%A رحیمی اغ چشمه, فرشته
%J روابط خاک و گیاه
%@ 2783-5014
%D 2021

[Download]