سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2022-05-10

عنوان : ( تعیین منحنی مشخصه آب - خاک یک خاک رس متورم شونده به وسیله دستگاه تحکیم غیر اشباع (مطالعه موردی خانگیران سرخس) )

نویسندگان: امیر نادی یزدی , علی اخترپور , مصطفی محمد عبدالحسین , امیرعباس ریاحی خو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین مشخصات خاک های غیراشباع و بررسی رفتار آن ها مستلزم به دانستن منحنی نگهداشت آب-خاک برای خاک آن منطقه است از آنجا که هر خاکی منحنی مشخصه منحصر به فرد خود را دارد می توان از روی آن منحنی به خصوصیات خاک نظیر اندازه حفرات، دانه‌بندی، نوع کانی و غیره پی برد. منحنی نگهداشت آب -خاک در واقع ارتباط بین درصد رطوبت حجمی و میزان مکش بافتی در خاک را مشخص می کند جهت تعیین مکش بافتی از روش های مختلفی می توان استفاده کرد که در پژوهش پیش رو از دستگاه تحکیم غیراشباع با قابلیت کنترل مکش و براساس روش انتقال محور انجام گرفت. در ادامه نتایج حاصل از دستگاه تحکیم غیراشباع با استفاده از روابط تحلیلی و منحنی های ارائه شده توسط محققین مقایسه گردید. از منظر بررسی نقطه ورود هوا، آزمایشات انجام‌شده و روابط تحلیلی با دقت بسیار خوبی بر هم منطبق هستند. اما از لحاظ رطوبت حجمی اشباع اختلاف 10 درصدی بین نتایج آزمایش و روابط تئوری مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, مکانیک خاک غیر اشباع; منحنی مشخصه آب , خاک; مکش بافتی; رطوبت حجمی; تحکیم غیر اشباع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089884,
author = {نادی یزدی, امیر and اخترپور, علی and عبدالحسین, مصطفی محمد and ریاحی خو, امیرعباس},
title = {تعیین منحنی مشخصه آب - خاک یک خاک رس متورم شونده به وسیله دستگاه تحکیم غیر اشباع (مطالعه موردی خانگیران سرخس)},
booktitle = {سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2022},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {مکانیک خاک غیر اشباع; منحنی مشخصه آب - خاک; مکش بافتی; رطوبت حجمی; تحکیم غیر اشباع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین منحنی مشخصه آب - خاک یک خاک رس متورم شونده به وسیله دستگاه تحکیم غیر اشباع (مطالعه موردی خانگیران سرخس)
%A نادی یزدی, امیر
%A اخترپور, علی
%A عبدالحسین, مصطفی محمد
%A ریاحی خو, امیرعباس
%J سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2022

[Download]