پژوهش های انقلاب اسلامی, دوره (10), شماره (39), سال (2022-3) , صفحات (157-173)

عنوان : ( انقلابی گری به مثابۀ مثلث عدالت ، آزادی و کارآمدی؛ زنجیره های پارادکسیکال و چالشهای انقلاب اسلامی در دهۀ چهارم جمهوری اسلامی )

نویسندگان: آرش بیداله خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انقلاب اسلامی نتیجۀ انتخاب آگاهانه مردمانی از نسل اصلاحات ساختاری بود. انقلاب سازۀ سه ضلعی را برای ایران بر مبنای ظهور یک سیستم حکمرانی جدید در دهۀ هفتاد و هشتاد میلادی به ارمغان آورد. سه ضلع مثلث انقلاب اسلامی تاکید بر عدالت و آزادی به مثابۀ دال مرکزی و نرم افزار آن ، توحید به مثابۀ ابزار و کارآمدی و شایسته سالاری به عنوان پوسته و هستۀ سخت افزاری انقلاب اسلامی بودند. در دهۀ چهارم انقلاب اسلامی، این مثلث دچار چالشها و پارادکسهای ساختاری شده است. چالشهایی که بدون تصمیم سازی _ برنامه ریزی صحیح و به طور کلی بدون تحولات ساختاری - نهادی، امکان اصلاح آنها پایین است. بیانه های مکرر رهبر انقلاب از جمله مانیفست گام دوم انقلاب نیز مبتنی بر شناسایی و اصلاح این چالشهای ساختاری و نگاه به آینده ای روشن بر مبنای تحولات اساسی در زمینۀ حل چالشها و بازگشت به اضلاع مثلث مفهومی انقلاب اسلامی است. برون رفت از چالشهای گوناگون انقلاب اسلامی بدون به روز رسانی سیستم عامل و هستۀ سخت و نرم جمهوری اسلامی ممکن نیست. این نوشتارک بر مبنای یک بافت تحلیلی بر این مسئله تاکید می کند که نگاه راهبردی به انقلاب اسلامی و تداوم و گسترش ظرفیتهای استراتژیک آن بدون اصلاح ساختارهای نهادی و چالشهای گوناگون بر آمده از آنها امکان پذیر نیست. در صورت فعال شدن اضلاع مثلث مفهومی انقلاب اسلامی و رفع ایرادات نرم افزاری و سخت افزاری سیستم عامل انقلاب ، جمهوری اسلامی می تواند در آینده نمونۀ یک سیستم مدل ساز، فعال و کارآمد برای دنیا باشد.

کلمات کلیدی

, انقلاب اسلامی, سه ضلعی, چالش, عدالت, کارآمدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089905,
author = {بیداله خانی, آرش},
title = {انقلابی گری به مثابۀ مثلث عدالت ، آزادی و کارآمدی؛ زنجیره های پارادکسیکال و چالشهای انقلاب اسلامی در دهۀ چهارم جمهوری اسلامی},
journal = {پژوهش های انقلاب اسلامی},
year = {2022},
volume = {10},
number = {39},
month = {March},
issn = {2322-2573},
pages = {157--173},
numpages = {16},
keywords = {انقلاب اسلامی، سه ضلعی، چالش، عدالت، کارآمدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انقلابی گری به مثابۀ مثلث عدالت ، آزادی و کارآمدی؛ زنجیره های پارادکسیکال و چالشهای انقلاب اسلامی در دهۀ چهارم جمهوری اسلامی
%A بیداله خانی, آرش
%J پژوهش های انقلاب اسلامی
%@ 2322-2573
%D 2022

[Download]