پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (14), شماره (54), سال (2022-3) , صفحات (31-60)

عنوان : ( معرفی و آزمون الگوی پیشایندهای فردی- زمینه‌ای رفتار پیشگامانه و نقش واسط متغیرهای شناختی– انگیزشی در صنعت قطعه‌سازی خودرو( استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: سارا کهربائی , سعید مرتضوی , علی شیرازی , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویژگی‌های جدید سازمان‌های امروز‌ی در کنار پرداختن به تحولات ساختاری و فرایندی به ایجاد سازه‌ها و مفاهیم نوین نیز منجر شده است. از جمله این مفاهیم می‌توان به معرفی سازه رفتار پیشگامانه اشاره داشت. پیشگام بودن مبین تلاش آغازگرانه برای ایجاد تحول در محیط کار، شغل و فرد برای دستیابی به آینده‌ای متفاوت توسط خود کارکنان یا افراد است. پژوهش حاضر به معرفی و آزمون الگویی از پیشایندهای فردی(شخصیت پیشگامانه) و زمینه‌ای(جوآغازگرانه، استقلال شغلی، رهبری تحول‌گرا) و متغیرهای واسط(شناختی- انگیزشی) در صنعت قطعه‌سازی خودرو پرداخته است. در این راستا با اتخاذ روش توصیفی-پیمایشی داده‌های 392 نفر از کارکنان در قالب نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای مبنای پردازش واقع شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد استفاده به عمل آمد و روایی و پایایی آن به ترتیب از طریق تحلیل عاملی تاییدی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد‌. برای تحلیل داده‌ها و برازش الگوی پیشنهادی از معادلات ساختاری در قالب نرم افزار Amos استفاده به عمل آمد‌. نتایج نشان دادند پیشایندهای فردی و زمینه‌ای به طور مستقل و به واسطه‌ی حالت های انگیزشی- شناختی، منجر به بروز‌ رفتار پیشگامانه می‌شوند.

کلمات کلیدی

, رفتار پیشگامانه, خودکارآمدی پهنای نقش, احساس مسئولیت برای تغییر, خودآغازگری, صنعت قطعه‌سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089913,
author = {کهربائی, سارا and مرتضوی, سعید and شیرازی, علی and خوراکیان, علیرضا},
title = {معرفی و آزمون الگوی پیشایندهای فردی- زمینه‌ای رفتار پیشگامانه و نقش واسط متغیرهای شناختی– انگیزشی در صنعت قطعه‌سازی خودرو( استان خراسان رضوی)},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2022},
volume = {14},
number = {54},
month = {March},
issn = {2538-3418},
pages = {31--60},
numpages = {29},
keywords = {رفتار پیشگامانه، خودکارآمدی پهنای نقش، احساس مسئولیت برای تغییر، خودآغازگری، صنعت قطعه‌سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی و آزمون الگوی پیشایندهای فردی- زمینه‌ای رفتار پیشگامانه و نقش واسط متغیرهای شناختی– انگیزشی در صنعت قطعه‌سازی خودرو( استان خراسان رضوی)
%A کهربائی, سارا
%A مرتضوی, سعید
%A شیرازی, علی
%A خوراکیان, علیرضا
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2022

[Download]