دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (28), شماره (2), سال (2021-7) , صفحات (197-206)

عنوان : ( اثر تمرین ترکیبی (مقاومتی-هوازی) بر هموگلوبین گلیکوزیله، کلسترول‌تام، تری‌گلیسرید، و مقاومت به انسولین در زنان یائسه مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی )

نویسندگان: طیبه امیری پارسا , سیدرضا عطارزاده حسینی , ناهید بیژه , محمدرضا حامدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف شایع‌ترین علت بروز پلی‌نوروپاتی، بیماری دیابت می‌باشد. تاکنون مطالعات بسیار کمی در زمینه اثر تمرین ترکیبی بر عوارض بیماری دیابت و نوروپاتی محیطی دیابتی انجام شده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چهار ماه تمرین ترکیبی (مقاومتی- هوازی) بر هموگلوبین گلیکوزیله، کلسترول تام، تری‌گلیسرید و مقاومت به انسولین در زنان یائسه مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی بود. مواد و روش‌ها بدین منظور 21 بیمار مبتلا به نوروپاتی محیطی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت چهار ماه تمرینات ترکیبی مقاومتی- هوازی سه جلسه در هفته انجام دادند. نمونه سرم آزمودنی‌ها قبل و پس از ماه اول، دوم، سوم و چهارم تمرین، در حالت ناشتایی به‌دست آمد. داده‌ها با استفاده از روش آماری ANOVA یک‌طرفه و ANOVA با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شد. یافته‌ها سطوح کلسترول تام، تری‌گلیسرید، هموگلوبین گلیکوزیله، مقاومت به انسولین، وزن و درصد چربی در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل تغییر معنی‌داری نداشت (0/05>P). نتیجه‌گیری تثبیت قند و هموگلوبین گلیکوزیله بیماران نوروپاتی دیابتی و افزایش نیافتن سطوح کلسترول تام، تری‌گلیسرید و مقاومت به انسولین طی چهار ماه به لحاظ بالینی اهمیت زیادی دارد و نشان می‌دهد تمرین مقاومتی- هوازی منظم می‌تواند پیشرفت و عوارض بیماری را به تأخیر اندازد.

کلمات کلیدی

مقاومت به انسولین هموگلوبین گلیکوزیله کلسترول‌ نوروپاتی دیابتی زنان یائسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089918,
author = {امیری پارسا, طیبه and عطارزاده حسینی, سیدرضا and بیژه, ناهید and محمدرضا حامدی نیا},
title = {اثر تمرین ترکیبی (مقاومتی-هوازی) بر هموگلوبین گلیکوزیله، کلسترول‌تام، تری‌گلیسرید، و مقاومت به انسولین در زنان یائسه مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی سبزوار},
year = {2021},
volume = {28},
number = {2},
month = {July},
issn = {1606-7487},
pages = {197--206},
numpages = {9},
keywords = {مقاومت به انسولین هموگلوبین گلیکوزیله کلسترول‌ نوروپاتی دیابتی زنان یائسه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تمرین ترکیبی (مقاومتی-هوازی) بر هموگلوبین گلیکوزیله، کلسترول‌تام، تری‌گلیسرید، و مقاومت به انسولین در زنان یائسه مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی
%A امیری پارسا, طیبه
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A بیژه, ناهید
%A محمدرضا حامدی نیا
%J دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
%@ 1606-7487
%D 2021

[Download]