پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, دوره (28), شماره (3), سال (2022-12) , صفحات (25-53)

عنوان : ( الگوی علی روابط بین فرایندهای شناختی و رهبری اثربخش مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد )

نویسندگان: اکبر امراهی , محمدرضا آهنچیان , جواد صالحی فدردی , رضوان حسین قلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله و هدف: این پژوهش با هدف مطالعه رابطه علی بین فرایندهای شناختی و رهبری اثربخش مدیران گروه‌های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. روش کار: با استفاده از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی،40 نفر از مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های پژوهش از طریق آزمون های رایانه ای حافظه کاری، انعطاف پذیری شناختی، حل مسئله، شناخت اجتماعی و آزمون طراحی مداد کاغذی خلاقیت و پرسشنامه رهبری دانشگاهی هربست (2003) و پرسشنامه مدیر اثربخش آنالویی (1995) جمع آوری شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که حافظه کاری و انعطاف پذیری شناختی و خلاقیت نسبت به شناخت اجتماعی و حل مسئله از میانگین نسبتا بالایی برخوردار هستند. همچنین، رابطه معنی داری بین حافظه کاری و خلاقیت با شناخت اجتماعی وجود دارد. همچنین طبق یافته پژوهش، مدل مسیر پیش بینی رهبری اثربخش مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه بر حسب فرایندهای شناختی از برازش ضعیفی برخودار بود. نتیجه گیری: توجه به بعد کارکردهای شناخت اجتماعی در مدیران گروه‌های آموزشی موجب رشد و موفقیت در حوزه فعالیتهای کارکردهای شناخت اجرایی میشود. همچنین می‌توان بیان داشت که فرایندهای شناختی نقش معناداری در پیش بینی رهبری اثربخش مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ندارند.

کلمات کلیدی

, رهبری اثربخش, مدیران گروه های آموزشی دانشگاه, فرایندهای شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089990,
author = {امراهی, اکبر and آهنچیان, محمدرضا and صالحی فدردی, جواد and حسین قلی زاده, رضوان},
title = {الگوی علی روابط بین فرایندهای شناختی و رهبری اثربخش مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی},
year = {2022},
volume = {28},
number = {3},
month = {December},
issn = {۱۰۲۱-۵۱۰۷},
pages = {25--53},
numpages = {28},
keywords = {رهبری اثربخش، مدیران گروه های آموزشی دانشگاه، فرایندهای شناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی علی روابط بین فرایندهای شناختی و رهبری اثربخش مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
%A امراهی, اکبر
%A آهنچیان, محمدرضا
%A صالحی فدردی, جواد
%A حسین قلی زاده, رضوان
%J پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی
%@ ۱۰۲۱-۵۱۰۷
%D 2022

[Download]