پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (23), شماره (2), سال (2022-12) , صفحات (1-30)

عنوان : ( بررسی دسته بندی های مجله های پایگاه های WOS ، Scopus و Mathscinet تحت عنوان چارک ها (Q) )

نویسندگان: مهدی جباری نوقابی , سیدرضا علویان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: امروزه استناد نقش مهمی در اعتباردهی به مجله ها و ارزیابی عملکرد آن ها دارد، هرقدر استناد به مجله ها توسط مقاله ها بیشتر شود، اعتبار آن ها افزایش خواهد یافت؛ لذا وجود شاخصی که کارایی بیشتری جهت ارزیابی اعتبار مجله ها داشته باشد، تبدیل به یک امر ضروری و مهم گردیده است. هدف این پژوهش تهیه روش های جدید ارزیابی اعتبار مجله های پایگاه های Scopus، WOS و Mathscinet است. روش‌ شناسی: جهت دستیابی به این هدف، شیوه گردآوری داده ها به صورت استخراج داده های ثبتی مبنا و رسمی در نظر گرفته شد و با مراجعه به سه پایگاه Scopus، WOS و Mathscinet فهرست مجلات به همراه شاخص رتبه بندی را استخراج نموده و با استفاده از دو روش پارامتری (مبتنی بر توزیع آماری) و ناپارامتری و شاخص های امتیازدهی مختص هر پایگاه، چارک های دسته بندی جهت اعتباردهی به مجله ها به دست آمد. با کمک روش های پیشنهادی، مجله های آمار و ریاضی بیشتر بررسی شدند. یافته‌ها: نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که می توان با استفاده از روش های پیشنهادی، مجله های موجود در هر پایگاه را، به صورت دقیق تر و کاراتر، براساس اعتبار واقعی دسته بندی کرد. نتیجه گیری: روش پارامتری در مقایسه با روش دسته بندی موجود در پایگاه های سه گانه به صورت دقیق تر عمل می کند، زیرا در روش پارامتری به توزیع آماری شاخص رتبه بندی مجلات توجه می شود. لذا روش پارامتری علاوه بر دسته بندی دقیق تر مجلات براساس کیفیت، به پژوهش گران کمک می کند تا بتوانند به صورت صحیح تر، دقیق تر و کاراتر مجله مورد نظر را با توجه به دسته کیفی آن انتخاب کنند. هم چنین در این پژوهش تلاش شد یک نوع دسته بندی بر ای مجلات ریاضی و آمار ارائه گردد.

کلمات کلیدی

, پایگاه های استنادی (Scopus, WOS, Mathscinet), چارک بندی نشریه‌ها, ارزیابی اعتبار مجله.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090013,
author = {جباری نوقابی, مهدی and علویان, سیدرضا},
title = {بررسی دسته بندی های مجله های پایگاه های WOS ، Scopus و Mathscinet تحت عنوان چارک ها (Q)},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2022},
volume = {23},
number = {2},
month = {December},
issn = {2251-6344},
pages = {1--30},
numpages = {29},
keywords = {پایگاه های استنادی (Scopus، WOS، Mathscinet)، چارک بندی نشریه‌ها، ارزیابی اعتبار مجله.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دسته بندی های مجله های پایگاه های WOS ، Scopus و Mathscinet تحت عنوان چارک ها (Q)
%A جباری نوقابی, مهدی
%A علویان, سیدرضا
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2022

[Download]