تامین اجتماعی, دوره (16), شماره (3), سال (2020-11) , صفحات (33-46)

عنوان : ( بررسی تثیر برخی عوامل مؤثر بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام در ایران طی دورۀ 1384-1396 )

نویسندگان: فائزه جلیلی شناسائی , سید سعید ملک الساداتی , عباس خندان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

:کارکرد نظامهای تأمین اجتماعی، دریافت حقبیمۀ بازنشستگی از افراد شاغل و سرمایهگذاری آنها و در نهایت، بازپرداخت مقرری بازنشستگی به افراد بازنشسته است؛ لذا تعیین سن بازنشستگی یکی از مسائل کلیدی در پایداری صندوقهای تأمین اجتماعی به حساب میآید. با این حال، روند جمعیتی ایران بهگونهای است که بهسمت سالمندی میرود؛ این امر باعث عدم توازن در منابع و مصارف صندوقها میشود. در این میان، آنچه باعث اعمال فشار بیشتر بر صندوقها میشود، بازنشستگی زودهنگام است. بازنشستگی زودهنگام بهمعنای افزایش تعداد مستمریبگیران و کاهش تعداد بیمهپردازان است که منجر به افزایش مصارف و کاهش منابع میشود. هدف: در این تحقیق تلاش شده است برخی عوامل مؤثر بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام، شناسایی و نحوۀ اثرگذاری آنها تجزیهوتحلیل شوند. بدون شک یافتههای این تحقیق میتواند به مسئوین صندوقهای تأمین اجتماعی کمک کند تا بتوانند سن بازنشستگی را مدیریت و از این طریق منابع و مصارف خود را به توازن نزدیک کنند. از اینرو، این مطالعه عوامل تأثیرگذار بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام در ایران طی سالهای 1384تا 1396را بررسی کرده و از بین این عوامل بر نرخ جایگزینی، مالیات ضمنی و نرخ بیکاری تمرکز شده است. روش: برای این منظور، مدل یجیت در قالب الگوی دادههای ترکیبی به کار گرفته شده است. در این پژوهش از دادههای خام نیروی کار مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتیجه: نتایج برآورد تحقیق نشان میدهد که مالیات ضمنی تأثیر مستقیم بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام دارد؛ اما میان نرخ جایگزینی و نرخ بیکاری با تقاضای بازنشستگی زودهنگام رابطۀ معکوس برقرار است

کلمات کلیدی

, ایران, بازنشستگی زودهنگام, مالیات ضمنی, نرخ بیکاری, نرخ جایگزینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090016,
author = {جلیلی شناسائی, فائزه and ملک الساداتی, سید سعید and عباس خندان},
title = {بررسی تثیر برخی عوامل مؤثر بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام در ایران طی دورۀ 1384-1396},
journal = {تامین اجتماعی},
year = {2020},
volume = {16},
number = {3},
month = {November},
issn = {1563-0781},
pages = {33--46},
numpages = {13},
keywords = {ایران، بازنشستگی زودهنگام، مالیات ضمنی، نرخ بیکاری، نرخ جایگزینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تثیر برخی عوامل مؤثر بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام در ایران طی دورۀ 1384-1396
%A جلیلی شناسائی, فائزه
%A ملک الساداتی, سید سعید
%A عباس خندان
%J تامین اجتماعی
%@ 1563-0781
%D 2020

[Download]