پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, دوره (10), شماره (2), سال (2022-4) , صفحات (285-304)

عنوان : ( تحلیل مقابله ای محتوای دو مجموعه آموزشی آزفا بر پایه طبقه بندی اصلاح شده بلوم در حیطه شناختی (پژوهشی) )

نویسندگان: حسین نجاتیان بستانی , محمدرضا پهلوان نژاد , بهزاد قنسولی , علی علیزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی محتوای سؤالات و تمرینهای منابع آموزش زبان فارسی به خارجیان میتواند ارتباط بین برخی از مشکلات یادگیری فارسیآموزان با برنامهی درسی را آشکار و کمک کند که مفاهیم برنامه ی درسی بهشکل مناسبی در کتابهای درسی گنجانده شود . در پژوهش پیشرو دو مجموعه ی آموزشی آموزش نوین زبان فارسی و فارسی بیاموزیم براساس طبقه بندی اصلاح شده ی بلوم ارزیابی شده است. پس از استخراج سؤالات و تمرینهای کتابهای مذکور و کدگذاری افعال موجود در آنها، فراوانی و درصدهای مربوطه در هر یک از سطوح « ششگانهی حیطهی شناختی بلوم از طریق فرمول NX ₓ 100/S محاسبه و به صورت نمودار رسم شدند. در » « ، این فرمول NX « تعداد تمرینها، عدد » 100 « درصدِ کل و » S مجموع کل تمرینها را نشان میدهد. سپس » میزان توزیع سؤالها در هر یک از این سطوح شناختی و میزان انطباق آنها با سطح معرفی شده هر کتاب )آغازین، میانی و پیشرفته( سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در مجموعهی آموزش نوین زبان فارسی، توزیع سؤالات از دورهی آغازین تا پیشرفته به میزان قابلتوجهی منطبق با حیطههای شناختی بلوم است، اما به نظر میرسد در برخی از جلدها، محتوای برخی از سؤالات نیاز به بازبینی دارد. در جلد اول و دوم مجموعهی فارسی بیاموزیم رویکرد منطقی و قابلقبول منطبق با اهداف یادگیری دیده میشود، اما در جلد سوم این مجموعه در بسیاری از موارد، سلسلهمراتب حیطههای شناختی با نیاز زبانآموزان همسو نیست. پس از تحلیل نتایج پیشنهاداتی برای ویرایش کتابها نیز ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, تحلیل محتوا, طبقه بندی تجدیدنظرشده ی بلوم, منابع آزفا, حیطه های شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090034,
author = {نجاتیان بستانی, حسین and پهلوان نژاد, محمدرضا and قنسولی, بهزاد and علیزاده, علی},
title = {تحلیل مقابله ای محتوای دو مجموعه آموزشی آزفا بر پایه طبقه بندی اصلاح شده بلوم در حیطه شناختی (پژوهشی)},
journal = {پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان},
year = {2022},
volume = {10},
number = {2},
month = {April},
issn = {2322-5394},
pages = {285--304},
numpages = {19},
keywords = {تحلیل محتوا، طبقه بندی تجدیدنظرشده ی بلوم، منابع آزفا، حیطه های شناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مقابله ای محتوای دو مجموعه آموزشی آزفا بر پایه طبقه بندی اصلاح شده بلوم در حیطه شناختی (پژوهشی)
%A نجاتیان بستانی, حسین
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%A قنسولی, بهزاد
%A علیزاده, علی
%J پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
%@ 2322-5394
%D 2022

[Download]