دومین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی-کوهزاد البرز و دریای خزر , 2022-05-10

عنوان : ( انواع استیلولیت ها در سنگهای آهکی کرتاسه زیرین البرز شرقی - حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: زهرا اسماعیلی خوشمردان , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه انواع استیلولیت ها و تاثیر آنها بر جریان سیال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مشاهدات میکروسکپی نمونه های سنگ آهک کرتاسه زیرین (نئوکومین) در برش رادکان نشان داده است که انواع استیلولیت ها شامل نوع مضرس با زبری بسیار متغیر، نوع خط درزی با نوک تیز و نوع شبه موجی ساده بوده ولی بیشتر شامل نوع خط درزی با نوک تیز می باشند. اگرچه وجود برخی از استیلولیت ها کمک به عبور سیالات هیدروکربوری و از جمله گازی می نماید ولی فراوانی انواع خاصی از این استیلولیت ها در این منطقه منجر به ایجاد مانعی محلی برای جریان سیال بوده که این نوع استیلولیتی شدن منجر به کاهش نفوذپذیری و مانعی برای عبور سیالات گازی است.

کلمات کلیدی

, استیلولیت, کرتاسه زیرین , تخلخل, کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090046,
author = {اسماعیلی خوشمردان, زهرا and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {انواع استیلولیت ها در سنگهای آهکی کرتاسه زیرین البرز شرقی - حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {دومین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی-کوهزاد البرز و دریای خزر},
year = {2022},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {استیلولیت، کرتاسه زیرین ، تخلخل، کپه داغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انواع استیلولیت ها در سنگهای آهکی کرتاسه زیرین البرز شرقی - حوضه رسوبی کپه داغ
%A اسماعیلی خوشمردان, زهرا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J دومین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی-کوهزاد البرز و دریای خزر
%D 2022

[Download]