راهبردهای توسعه روستایی, دوره (9), شماره (1), سال (2022-5) , صفحات (1-20)

عنوان : ( برنامه ریزی راهبردی بازاریابی گیاهان دارویی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان چناران) )

نویسندگان: زری افشار , مریم قاسمی , خدیجه بوزرجمهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از عوامل مهمی که باعث عدم تحقق اهداف توسعه کشاورزی و افزایش تولید و درآمد کشاورزان در کشورهای درحال‌توسعه می‌شود، نارسایی سیستم بازاریابی محصولات کشاورزی است. بر این اساس مطالعه حاضر به شناسایی و اولویت بندی راهبردهای مطلوب بازاریابی گیاهان دارویی از دیدگاه کشاورزان می‌پردازد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و مطالعه در سال 1398 در شهرستان چناران انجام شده است. واحد تحلیل کشاورزان تولیدکننده گیاهان دارویی و خبرگان روستایی بوده است. در این مطالعه از دو ابزار برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک یعنی SWOT و QSPM استفاده شد. براساس مطالعات میدانی و اسنادی، 14 نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت و 24 نقطه ضعف و تهدید به عنوان محدودیت و تنگنای پیش روی بازاریابی گیاهان دارویی شناسایی گردید. با توجه به امتیاز نهایی در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 2.12 و در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 1.725 ، استراتژی های «تدافعی» (حداقل-حداقل) مطلوب تشخیص داده شد. ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی در بین 11 راهبرد تدافعی شناسایی شده، راهبرد «اصلاح نظام بازاریابی گیاهان دارویی در کشور» از طریق شناسایی بازارهای هدف به منظور حضور مؤثر در تجارت بین المللی گیاهان دارویی، تعیین کد قابل ردیابی برروی محموله های صادراتی گیاهان دارویی کشور، ایجاد شرکت های تخصصی صادرات گیاهان دارویی تعیین درجات و استانداردها به عنوان راهبرد کانونی در اولویت قرارگرفت. بدیهی است اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای مناسب و مبتنی بر شناخت واقع‌گرایانه از وضعیت موجود، می تواند ضمن استفاده بهینه از منابع موجود (آب و خاک) و تامین نیاز داخلی به افزایش سهم ایران در تجارت جهانی گیاهان دارویی منجرگردد.

کلمات کلیدی

, بازاریابی گیاهان دارویی SWOT, QSPM شهرستان چناران کشاورزان روستایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090061,
author = {افشار, زری and قاسمی, مریم and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {برنامه ریزی راهبردی بازاریابی گیاهان دارویی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان چناران)},
journal = {راهبردهای توسعه روستایی},
year = {2022},
volume = {9},
number = {1},
month = {May},
issn = {2383-2657},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {بازاریابی گیاهان دارویی SWOT-QSPM شهرستان چناران کشاورزان روستایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برنامه ریزی راهبردی بازاریابی گیاهان دارویی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان چناران)
%A افشار, زری
%A قاسمی, مریم
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J راهبردهای توسعه روستایی
%@ 2383-2657
%D 2022

[Download]