جستارهای فلسفه دین, دوره (10), شماره (1), سال (2022-7) , صفحات (181-200)

عنوان : ( تبیین پیوستار وجودی و این‌همانی شخصی بر مبنای اشتداد وجودی بدن )

نویسندگان: امیر راستین طرقی , وحیده فخار نوغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سخن گفتن از زندگی پس از مرگ برای انسان زمانی خردپذیر است که انسانِ پس از مرگ با فرد دنیایی وحدت شخصی و این‌همانی وجود داشته باشند. از سوی دیگر، چون هویت انسان در دنیا همراه با حیثیتی جسمانی است(یا بر اساس دیدگاه‌های ماده‌گرایانه، اساساً هویتی جسمانی است)، تبیین استمرار حیات پس از مرگ و رستاخیز انسان، در گرو حضور بعد جسمانی او و به عبارتی وامدار تبیین نوعی رستاخیز جسمانی است. آموزه‌های ادیان الهی نیز بر چنین رستاخیزی تأکید دارند. نوشتار حاضر، بر اساس روش گزارشی-تحلیلی، ضمن مروری بر مهمترین روایتهای الهی‌دانان مسیحی از تبیین این‌همانی شخصی انسان در جهان پسین و نقدهای فیلسوفان دین بر این دیدگاه‌ها، بر آن است تا بر اساس خوانشی ویژه از برخی مبانی حکمت متعالیه و سخنان صدرالمتألهین، به معرفی و تببین نظریه‌ای متفاوت از این‌همانی شخصی بپردازد. به نظر می‌رسد نظریه پیوستار وجودی و این‌همانی شخصی انسان بر مبنای اشتداد وجودی بدن، ضمن مصونیت از عمده اشکالات مربوط به سایر مدلها، از ظرفیتها و مزایای بیشتری نیز برخوردار است.

کلمات کلیدی

, این‌همانی شخصی, پیوستار وجودی, ملاصدرا, حرکت اشتدادی, رستاخیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090080,
author = {راستین طرقی, امیر and فخار نوغانی, وحیده},
title = {تبیین پیوستار وجودی و این‌همانی شخصی بر مبنای اشتداد وجودی بدن},
journal = {جستارهای فلسفه دین},
year = {2022},
volume = {10},
number = {1},
month = {July},
issn = {2383-0778},
pages = {181--200},
numpages = {19},
keywords = {این‌همانی شخصی، پیوستار وجودی، ملاصدرا، حرکت اشتدادی، رستاخیز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین پیوستار وجودی و این‌همانی شخصی بر مبنای اشتداد وجودی بدن
%A راستین طرقی, امیر
%A فخار نوغانی, وحیده
%J جستارهای فلسفه دین
%@ 2383-0778
%D 2022

[Download]