فرهنگ رضوی, دوره (9), شماره (35), سال (2021-12) , صفحات (63-89)

عنوان : ( تدوین ساختار فعالیت های فوق برنامه مدارس با توه به سیره امام رضا (ع) )

نویسندگان: حبیب الله تقی پور سهل آبادی , عفت عباسی , مرجان کیان , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله تدوین و ارائه ساختار فعالی تهای فوق برنامه مدارس با تاکید بر سیره و روش است. روش مطالعه، تحلیل محتواست و جامعۀ پژوهش شامل پژوهشگران و g تربیتی امام رضا استادان دانشگاهی خبره در حوزۀ آموزش و پرورش همچنین استادان حوزۀ علمیۀ متخصص در مبانی سیرۀ رضوی است. نمونۀ تحقیق 17 نفر از میان خبرگان مذکور به صورت هدفمند و به شیوۀ گلوله برفی انتخاب شد و مورد مصاحبه نیمه ساختارمند قرار گرفتند. شیوۀ مصاحبه در مرحلۀ اول با متخصصان حوزه برای کدگذاری مضامین و مفاهیم از متن و در مرحلۀ دوم مصاحبه با متخصصان دانشگاهی به منظور تایید کدهای انتخابی متناسب با فعالی تهای فوق برنامه مدارس بود. بر اساس یافت هها، در ساختار فوق برنامۀ مدارس متناسب با سیرۀ رضوی، ابعاد و مولف ههای برنامه شناسایی شده، سرفصل مطالب و رو شهای اجرایی هر کدام بیان شد. با توجه به نتایج این پژوهش، برای فعالی تهای فوق برنامه مدارس منطبق با سیرۀ رضوی، استفاده از رو شهای اجرایی همانند برگزاری اردو و سفر علمی، جلسات مباحثه و مناظره، مطالعه و تحقیق گروهی، عبادت و ... در بخ شهای مختلف پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, تحلیل محتوا, سیرۀ تربیتی رضوی, فعالیتهای فوق برنامه درسی, مدارس, مضامین تربیتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090136,
author = {حبیب الله تقی پور سهل آبادی and عفت عباسی and مرجان کیان and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی},
title = {تدوین ساختار فعالیت های فوق برنامه مدارس با توه به سیره امام رضا (ع)},
journal = {فرهنگ رضوی},
year = {2021},
volume = {9},
number = {35},
month = {December},
issn = {2345-2560},
pages = {63--89},
numpages = {26},
keywords = {تحلیل محتوا، سیرۀ تربیتی رضوی، فعالیتهای فوق برنامه درسی، مدارس، مضامین تربیتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تدوین ساختار فعالیت های فوق برنامه مدارس با توه به سیره امام رضا (ع)
%A حبیب الله تقی پور سهل آبادی
%A عفت عباسی
%A مرجان کیان
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%J فرهنگ رضوی
%@ 2345-2560
%D 2021

[Download]