مطالعات منابع انسانی, دوره (12), شماره (1), سال (2022-6) , صفحات (1-16)

عنوان : ( شناسایی کاربردها، فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از فناوری بلاکچین در مدیریت منابع انسانی: مروری نظام‌مند )

نویسندگان: قاسم اسلامی , رأفت خدایاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مینه و هدف: امروزه، منابع انسانی یکی از سرمایه‌های بسیار مهم در سازمان به‌شمار می‌رود و راه‌کارهای زیادی برای به‌کارگیری بهینه و مؤثر اقدام‌های این افراد صورت می‌گیرد. فناوری بلاکچین این پتانسیل را دارد که چشم‌انداز منابع انسانی را به‌طور اساسی تغییر دهد. به‌منظور درک بهتر کارایی این فناوری در مدیریت منابع انسانی، در پژوهش حاضر نتایج پژوهش‌های انجام‏شده در خصوص این موضوع مرور شده است.. روش‏شناسی: این پژوهش از نوع کیفی، کاربردی و توصیفی است. جامعه آماری آن، مقاله‌های منتشر شده مربوط به فناوری بلاکچین در مدیریت منابع انسانی بوده است که در سه پایگاه داده علمی اسکپوس (الزویر)، وب آو ساینس و گوگل اسکولار جست‌وجو شدند. یافته‌ها: پس از بررسی مطالعات استخراج‌شده، نتایج در سه بخش مجزا با عناوین کاربردها، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی فناوری بلاکچین در مدیریت منابع انسانی شرح داده شد. بر اساس نتایج، فناوری بلاکچین بیشتر در اقدام‌های مرتبط با استخدام کاربرد دارد و فرصت‌هایی مانند جلوگیری از تقلب، نگهداری سوابق امن و کاهش هزینه را به همراه می‌آورد. نتیجه‌گیری: این یافته‌ها در باب بلاکچین برای مدیریت منابع انسانی بینش کلی ارائه داده است؛ پس با توجه به فرصت‌ها و کاربردهایی که ایجاد می‌کند، استقرار آن برای انجام اقدام‌های بهینه و مؤثر در مدیریت منابع انسانی توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی

فناوری بلاکچین مدیریت منابع انسانی کاربردها فرصت‏ها چالش‏ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090138,
author = {اسلامی, قاسم and خدایاری, رأفت},
title = {شناسایی کاربردها، فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از فناوری بلاکچین در مدیریت منابع انسانی: مروری نظام‌مند},
journal = {مطالعات منابع انسانی},
year = {2022},
volume = {12},
number = {1},
month = {June},
issn = {2783-0624},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {فناوری بلاکچین مدیریت منابع انسانی کاربردها فرصت‏ها چالش‏ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی کاربردها، فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از فناوری بلاکچین در مدیریت منابع انسانی: مروری نظام‌مند
%A اسلامی, قاسم
%A خدایاری, رأفت
%J مطالعات منابع انسانی
%@ 2783-0624
%D 2022

[Download]