پژوهش های اقتصادی ایران, دوره (27), شماره (91), سال (2022-7) , صفحات (257-285)

عنوان : ( اثرگذاری تکانه نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای )

نویسندگان: حسن تحصیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمتها یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کلان است و بررسی جزئیات آن دلالتهای مهمی برای سیاستگذار پولی به همراه دارد. با توجه به وضعیت این دو متغیر در اقتصاد ایران، رهیافتهای نوین اقتصادسنجی می توانند بینش جدیدی ارائه کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با به کارگیری الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای می کوشد عبور نرخ ارز در ایران را طی سالهای 1397:4 – 1369:1 به صورت غیرخطی بررسی کند. نتایج نشان دادند اثرگذاری نرخ ارز بر سطح عمومی قیمتها به مقادیر تورم (محیط تورمی و آستانه آن) وابسته است. به طوری که اگر تورم فصلی بیشتر از 5.48 % باشد، شوک ارزی اثر کمتری بر تورم دارد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به دلیل نبود سیاست هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران، اثرگذاری شوک نرخ ارز بر تورم در مقادیر بالاتر از آستانه کمتر است. بر این اساس، می توان گفت سیاست پولی در تورم های کمتر از آستانه، آزادی عمل کمتری دارد و ضروری است اهداف مربوط به کاهش تورم و سیاستهای ارزی به طور توأمان مدنظر قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, تورم, نرخ ارز, عبور نرخ ارز, الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090176,
author = {تحصیلی, حسن},
title = {اثرگذاری تکانه نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای},
journal = {پژوهش های اقتصادی ایران},
year = {2022},
volume = {27},
number = {91},
month = {July},
issn = {1726-0728},
pages = {257--285},
numpages = {28},
keywords = {تورم، نرخ ارز، عبور نرخ ارز، الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرگذاری تکانه نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای
%A تحصیلی, حسن
%J پژوهش های اقتصادی ایران
%@ 1726-0728
%D 2022

[Download]