دوازدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها , 2022-05-18

عنوان : ( محاسبه ثابت جفت شدگی با استفاده از سه الگوریتم مختلف )

نویسندگان: علی برادران ناصری , ریحانه صالح مقدم , محمدابراهیم زمردیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، به محاسبه مقدار ثابت جفت شدگی در برهمکنشهای متفاوت میپردازیم. اینکار را با استفاده از تفکیک جتهای کوارک و گلوئون ذرات باردار انجام می دهیم. این جداسازی و تفکیک جتهای کوارک و گلوئون از طریق به کارگیری الگوریتمهای مختلفی از جمله Cambridge، Durham و JADE صورت میگیرد. با تفکیک جتها، که همان شبه ذراتی هستند که در یک راستای مشخص پراکنده میشوند، نمودار میانگین چندگانگی جتهای کوارک و گلوئون برحسب انرژی مرکز جرم رسم میشود. مشاهده میکنیم که با افزایش انرژی مرکز جرم، چندگانگی ذرات نیز سیر صعودی دارند که این افزایش در تمامی برهمکنش ها برای جت های گلوئون نسبت به جتهای کوارک محسوستر است. از محاسبه نسبت چندگانگی جتهای گلوئون به چندگانگی جتهای کوارک، کمیت r به دست میآید و سپس با استفاده از راوبط مربوطه مقدار ثابت جفت شدگی را در هر انرژی به دست میآوریم. جزئیات بیشتر این بررسیها در متن مقاله شرح داده شده است

کلمات کلیدی

12.38.Bx; 12.40.Yx
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090186,
author = {برادران ناصری, علی and ریحانه صالح مقدم and زمردیان, محمدابراهیم},
title = {محاسبه ثابت جفت شدگی با استفاده از سه الگوریتم مختلف},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها},
year = {2022},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {12.38.Bx; 12.40.Yx},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه ثابت جفت شدگی با استفاده از سه الگوریتم مختلف
%A برادران ناصری, علی
%A ریحانه صالح مقدم
%A زمردیان, محمدابراهیم
%J دوازدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها
%D 2022

[Download]