دوازدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها , 2022-05-18

عنوان : ( محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از تکانه عرضی در رویدادهای سه جتی )

نویسندگان: میلاد دهقانی , ریحانه صالح مقدم , محمدابراهیم زمردیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه نظریه دینامیک کوانتومی رنگ، اطلاعات جامعی از برهمکنش بین کوارک‌ها و گلوئون‌ها ارائه می‌دهد. مقدار ثابت پیوندی به تکانه عرضی گلوئون‌ها و کوارک‌ها وابسته است. در این مقاله، رویداد‌های سه‌جتی را توسط الگوریتم JADE تفکیک میکنیم. سپس تکانه عرضی رویدادهای به دست آمده از برنامه شبیه سازی PYTHIA را با استفاده از متغیر شکل رویداد تراست بررسی میکنیم. با برازش روابط روی نمودارهای توزیع تکانه عرضی، ثابت پیوندی را با روش تحول پارتونی آلتارلی-پاریزی به دست میآوریم. شرح دقیق بررسیها در متن مقاله آورده شده است.

کلمات کلیدی

13.66.Bc; 12.40.Yx
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090187,
author = {دهقانی, میلاد and ریحانه صالح مقدم and زمردیان, محمدابراهیم},
title = {محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از تکانه عرضی در رویدادهای سه جتی},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها},
year = {2022},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {13.66.Bc; 12.40.Yx},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از تکانه عرضی در رویدادهای سه جتی
%A دهقانی, میلاد
%A ریحانه صالح مقدم
%A زمردیان, محمدابراهیم
%J دوازدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها
%D 2022

[Download]