اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم تکنولوژی بذر ایران , 2022-02-09

عنوان : ( ارزیابی شاخص های جوانه زنی و ویژگی های بیوشیمیایی در برخی گونه های سلوی )

نویسندگان: مرضیه کلاته میمری , فاطمه کاظمی , لیلا سمیعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلوی یکی از بزرگترین جنس های خانواده نعنائیان می باشد در این جنس تنوع گسترده ای مشاهده می شود و کاربردهای دارویی، زینتی و غذایی دارد. در این پژوهش جهت استفاده از کاربرد های زینتی-دارویی، به بررسی شاخص های جوانه زنی چهار گونه سلوی پرداخته شد. بذر این گونه ها از عرصه جمع آوری و صفات زیر از جمله: درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، انرژی جوانه زنی، یکنواختی جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، درصد بنیه بذر، وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه، کلروفیل و کارتنوئید و همچنین درصد فنول و کربوهیدرات این چهار رقم سلوی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد در اکثر موارد مورد مطالعه تفاوت معنی دار نسبت به رقم در سطح احتمال 5 درصد مشاهده شد. در تمام صفات معنی دار شده گونه S. macrosiphon بالاترین مقدار در مقایسه با سایر گونه ها را داشت. بجز ویژگی فنل کل و یکنواختی جوانه زنی که در این شاخص ها گونه Sharifi . S دارای بیشترین فنل و از جوانه زنی یکنواخت تری برخوردار بود.

کلمات کلیدی

, سلوی, صفات جوانه زنی, مریم گلی لوله ای, مریم گلی جنوبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090190,
author = {کلاته میمری, مرضیه and کاظمی, فاطمه and سمیعی, لیلا},
title = {ارزیابی شاخص های جوانه زنی و ویژگی های بیوشیمیایی در برخی گونه های سلوی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم تکنولوژی بذر ایران},
year = {2022},
location = {ايران},
keywords = {سلوی، صفات جوانه زنی، مریم گلی لوله ای، مریم گلی جنوبی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی شاخص های جوانه زنی و ویژگی های بیوشیمیایی در برخی گونه های سلوی
%A کلاته میمری, مرضیه
%A کاظمی, فاطمه
%A سمیعی, لیلا
%J اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم تکنولوژی بذر ایران
%D 2022

[Download]