پژوهشنامه خراسان بزرگ, دوره (12), شماره (46), سال (2022-5) , صفحات (43-56)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر کنترل مرز در مرزهای شرقی ایران (نمونه موردی: مرز استان خراسان رضوی با افغانستان) )

نویسندگان: محسن جان پرور , ساجد بهرامی جاف , امین مرادی , مریم تک روستا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایران به دلیل برخورداری از مرزهای طولانی و تعدد همسایگان در مسائل مرتبط با کنترل مرزها از اهمیت برجسته ­ای برخوردار است. نگاهی کلی به مناطق مرزی کشور نشان‌دهنده عوامل متعددی است که کنترل مرزهای کشور را با چالش مواجه و زمینه بروز مشکلات عدیده­ای را فراهم نموده است، چنانکه با شناخت بهتر آن‌ها می ­توان گامی در جهت کاهش این مشکلات برداشت؛ و مرزهای کشور را بهتر کنترل کرد. پژوهش حاضر با هدف کاربردی و روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر کنترل مرز در استان خراسان رضوی با کشور افغانستان است. برای گردآوری اطلاعات از دو شیوi کتابخانه­ ای و پیمایشی بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش متشکل از 13 کارشناس در زمینه­ های جغرافیایی سیاسی، علوم سیاسی و مرزبانان است. در بخش بعدی به‌منظور تحلیل یافته­ های پرسش‌نامه از نرم ­افزار SPSS و PLS استفاده شده است. نتایج یافته‌های میدانی در بخش آزمون T نشان داد که شاخص کلی کنترل مرز بر اساس ابعاد شکل‌گرفته با امتیاز میانگین 3.55 نشان از تأثیر مثبت ابعاد مطرح‌شده بر کنترل مرز در محدوده موردبررسی داشت. در بخش یافته ­های مرتبط با روش حداقل مربعات جزئی (PLS) نشان داد که ضرایب مسیر برای ابعاد اقتصادی و اجتماعی به ترتیب با امتیازهای 0.248 و 0.244 بیشترین مقدار همبستگی و برای ابعاد جمعیتی و سیاسی به ترتیب با امتیازهای 0.178 و 0.191 کمترین مقدار همبستگی را با کنترل مرز داشته ­اند.

کلمات کلیدی

مرز کنترل مرز خراسان رضوی افغانستان مناطق مرزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090195,
author = {جان پرور, محسن and بهرامی جاف, ساجد and مرادی, امین and مریم تک روستا},
title = {بررسی عوامل موثر بر کنترل مرز در مرزهای شرقی ایران (نمونه موردی: مرز استان خراسان رضوی با افغانستان)},
journal = {پژوهشنامه خراسان بزرگ},
year = {2022},
volume = {12},
number = {46},
month = {May},
issn = {2251-6131},
pages = {43--56},
numpages = {13},
keywords = {مرز کنترل مرز خراسان رضوی افغانستان مناطق مرزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر کنترل مرز در مرزهای شرقی ایران (نمونه موردی: مرز استان خراسان رضوی با افغانستان)
%A جان پرور, محسن
%A بهرامی جاف, ساجد
%A مرادی, امین
%A مریم تک روستا
%J پژوهشنامه خراسان بزرگ
%@ 2251-6131
%D 2022

[Download]