مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (10), شماره (2), سال (2022-2) , صفحات (203-218)

عنوان : ( مطالعه عددی رشد یخ شبنم و روشن روی دهانه بال پهپاد )

نویسندگان: فرزان حقیان , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش رشد دو نوع یخ شبنم و روشن در طول دهانه بالیک پهپاد)UAV(مورد مطالعه قرار گرفت.همچنین علت فیزیکی تشکیل این یخها روی سطح به همراه تاثیر یخزدگی روی ضرایب آیرودینامیکی بال توسط روش عددی بررسی شد.برای این منظور، بال مستطیلی با مقطع ناکا0012در زاویه حمله4درجه، در دو دمای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. از حلگر فشارمبنا و مدل آشفتگی یک معادلهای اسپالارت-آلماراس درنرم افزارتجاری استفاده شد.محاسبات در رینولدز106 ×3صورت گرفت.نتایج حاصل ازالگوی رشدیخ حاکی از آن است که روی دهانه بال ازریشه تا میانه تفاوتی میان ضخامت یخ وجود نداشته ولی از قسمت میانه تا نوک،به علت افزایش سرعت جریان، میزان برخورد و تجمیع قطرات در ناحیه مذکور افزایش یافته که نتیجه آن افزایش ضخامت یخ میباشد.همچنین تحت شرایط یخ روشن، در نزدیک لبه فرار به علت رشد لایه مرزی، یخ تشکیل میشود. با انجام محاسبات مشابه در حالت غیر لزج و عدم رشد یخ در نزدیک لبه فرار، صحت این ادعا نیز ثابت شد. از طرفی پدیده جریان القایی که روی نوک بالهای سه بعدی به وجودمی آید، باعث برخوردقسمتی ازقطرات به نوک بیرونی بال و درنتیجه رشد مقداری ناچیز یخ در ناحیه مذکور میشود. بعلاوه بررسی ضرایب برآ و پسانشان داد که تشکیل یخ باعث افت عملکرد آیرودینامیکی بال یشود.همچنین این مطالعه نشان دادکه افت عملکرد ناشی از یخ روشن به دلیل ایجاد شاخ روی سطح بال، بیشتر از یخ شبنم میباشد

کلمات کلیدی

, یخزدگی بال, عملکرد آیرودینامیکی, تجمیع یخ, ضریب درگ, پرنده های بدون سرنشین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090196,
author = {حقیان, فرزان and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {مطالعه عددی رشد یخ شبنم و روشن روی دهانه بال پهپاد},
journal = {مکانیک سیالات و آیرودینامیک},
year = {2022},
volume = {10},
number = {2},
month = {February},
issn = {2322-3278},
pages = {203--218},
numpages = {15},
keywords = {یخزدگی بال، عملکرد آیرودینامیکی، تجمیع یخ، ضریب درگ،پرنده های بدون سرنشین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه عددی رشد یخ شبنم و روشن روی دهانه بال پهپاد
%A حقیان, فرزان
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J مکانیک سیالات و آیرودینامیک
%@ 2322-3278
%D 2022

[Download]