نخستین همایش ملی تولید و پس از برداشت گیاهان باغی , 2022-05-25

عنوان : ( بررسی تاثیر انواع بسته بندی بر کیفیت اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) )

نویسندگان: گیتی حسن پورفرد , سیده فائزه تقی زاده , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نعناع فلفلی Mentha piperita L. گیاهی دارویی است که به دلیل داشتن ترکیبات ترپنی و تعدادی دیگر از ترکیبات معطر )منتول و منتون(، یکی از اسانسهای پر مصرف در دنیا میباشد. مطالعه حاضر بر پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 3 تکرار در محل دانشکده داروسازی مشهد در سال 1399 - 1400 به اجرا درآمد. تیمارها شامل بستهبندی )کاغذی، آلومینیومی و پلاستیکی( بودند. خشک کردن نمونه ها به صورت یکسان )خشک کردن در سایه( انجام شد. شناسایی و درصد ترکیبهای موجود در اسانس استخراج شده توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی جرمی ) GC/MS ( تعیین گردید. نتایج نشان داد که میان اجزای اصلی و درصد مجموع ترکیبات اسانسها در نمونهها تفاوت معنی داری وجود داشت. بر این اساس از میان 35 ترکیب شناسایی شده در اسانس، دو ترکیب منتول و منتون به عنوان اجزای اصلی اسانس بودند. همچنین بین مقادیر آنها در اسانسهای سه تیمار تفاوت معنی داری وجود داشت، به طوری که ترکیب منتول به ترتیب در اسانس گیاهان نگهداری شده در کیسه های کاغذی، آلومینیمی و پلاستیکی به ترتیب 3 / 74 ، 11 / 73 و 1 / 68 درصد بود. اسانس گیاهان نگهداری شده در کیسه های کاغذی، آلومینیومی و پلاستیکی، به ترتیب حاوی 3 / 17 ، 5 / 16 و 15 درصد ترکیب منتون بودند. از طرفی درصد مجموع ترکیبات اسانس برای اسانس گیاه نگهداری شده در کیسه های کاغذی 4 / 99 درصد بود که تفاوت معنی داری با درصد مجموع ترکیبات در اسانسهای گیاهان نگهداری شده در کیسههای آلومینیمی و پلاستیکی داشت )به ترتیب 8 / 94 و 9 / 86 درصد(. نتایج حاصل از این تحقیق منجر به کاربرد صحیح روشهای مناسب بسته بندی گیاه نعناع فلفلی، به منظور نگهداری آن، بعد از برداشت با حفظ کیفیت و مواد موثره آن گردید.

کلمات کلیدی

, انبارداری, بستهبندی, کیفیت اسانس, منتول, منتون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090197,
author = {حسن پورفرد, گیتی and تقی زاده, سیده فائزه and عزیزی ارانی, مجید},
title = {بررسی تاثیر انواع بسته بندی بر کیفیت اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)},
booktitle = {نخستین همایش ملی تولید و پس از برداشت گیاهان باغی},
year = {2022},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {انبارداری، بستهبندی، کیفیت اسانس، منتول، منتون.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر انواع بسته بندی بر کیفیت اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)
%A حسن پورفرد, گیتی
%A تقی زاده, سیده فائزه
%A عزیزی ارانی, مجید
%J نخستین همایش ملی تولید و پس از برداشت گیاهان باغی
%D 2022

[Download]