علوم سیاسی, دوره (24), شماره (96), سال (2022-6) , صفحات (141-166)

عنوان : ( نقش محله‌گرایی در تحقق شاخص‌های حکمرانی خوب )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره , سیدمحمدرضا قدردانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش محله‌گرایی در تحقق شاخص‌های حکمرانی خوب در شوراهای اجتماعی محلات مشهد است. در این راستا، اصول «حکمرانی خوب» و «تمرکززدایی اداری» به‌‌عنوان مبانی نظری انتخاب شده‌اند. به‌لحاظ روش‌شناسی، بخشی از پژوهش با مراجعه به داده‌های موجود و منابع کتابخانه‌ای، و بخش دیگر با استفاده از روش مصاحبه انجام پذیرفته است. در اجرای مصاحبه‌ها، افراد مرتبط با شوراهای اجتماعی محلات مشهد، اعم از اعضای این شوراها و مسئولان مرتبط با آن‌ها، جامعه‌ی مورد مطالعه بوده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند شوراهای اجتماعی محلات مشهد، با پنج شاخص از شاخص‌های حکمرانی خوب، یعنی: «مشارکت»، «اثربخشی و کارآیی»، «پاسخ‌گویی»، «شفافیت» و «حاکمیت قانون» ارتباط دارند و در دستیابی به آن شاخص‌ها موثر هستند. با این حال، در شرایط کنونی، چالش‌های شوراهای محلات در تحقق شاخص‌های مذکور، بیش از دو برابر فرصت‌های آن‌هاست.

کلمات کلیدی

حکمرانی خوب تمرکززدایی اداری شوراهای اجتماعی محلات مشهد مشارکت اثربخشی پاسخ‌گویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090205,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله and قدردانی, سیدمحمدرضا},
title = {نقش محله‌گرایی در تحقق شاخص‌های حکمرانی خوب},
journal = {علوم سیاسی},
year = {2022},
volume = {24},
number = {96},
month = {June},
issn = {1735-0557},
pages = {141--166},
numpages = {25},
keywords = {حکمرانی خوب تمرکززدایی اداری شوراهای اجتماعی محلات مشهد مشارکت اثربخشی پاسخ‌گویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش محله‌گرایی در تحقق شاخص‌های حکمرانی خوب
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%A قدردانی, سیدمحمدرضا
%J علوم سیاسی
%@ 1735-0557
%D 2022

[Download]