سومین گنگره ملی شتر , 2022-05-10

عنوان : ( بررسی برون تنی تاثیر آفلاتوکسین B1بر عملکرد نوتروفیل های نوزاد شتر به روش بیولومینسانس )

نویسندگان: سجاد نجفی مصلح , غلامرضا محمدی , جلیل مهرزاد , مهرداد مهری , سامان حسینخانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر برون تنی آفلاتوکسین B1بر نوتروفیل های نوزاد شتر است. نوتروفیل ها فراوان ترین گلبولهای سفید در اکثر پستانداران هستند که نقش مهمی در ایمنی ذاتی بر عهده دارند. آپوپتوز نوعی از مرگ برنامه ریزی شده سلولی است که در ارگانیسم های چند سلولی اتفاق می افتد. به دنبال القای آپوپتوز در نوتروفیل ها میزان ATPدرون سلولی کاهش یافته و کاسپاز 3و 7و 9افزایش می یابد. در این مطالعه از 12نوزاد شتر سه روزه نمونه خون گرفته شد. مراحل جداسازی وکشت نوتر وفیل طبق روش های استاندارد ان جام گرفت. به هر پلیت سلولی گروه تست آفلاتوکسین B1با غلظت 20 ng/mlاضافه شد و به مدت 16الی 18ساعت در دمای 37درجه سانتی گراد انکوبه شد. پلت سلولی جدا شد و پس از لیز سلولها، ATPدرون سلولی و کاسپاز 3و 7و 9با استفاده از سوبسترای کیت لوسیفرین-لوسیفراز بررسی گردید. نتایج نشان داد ATPدرون سلولی نوتروفیل ها ی گروه تست به صورت معنی داری کمتر از گروه کنترل است. همچنین فعالیت و آزاد شدن کاسپاز های 3و 7و 9در نوتروفیل ها ی گروه تست به صورت معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود. این مطالعه نشان داد آفلاتوکسین B1می تواند با تضعیف سیستم ایمنی نوزاد شتر سبب افزایش احتمال ابتلای نوزاد شتر به بیماریهای عفونی شود که خود می تواند خسارات اقت صادی سن گینی را به شترداران ت حمیل نماید

کلمات کلیدی

, نوزاد شتر , نوتروفیل , آفلاتوکسین ب , ATP , , 1کاسپاز, بیولومینسانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090209,
author = {نجفی مصلح, سجاد and محمدی, غلامرضا and جلیل مهرزاد and مهری, مهرداد and سامان حسینخانی},
title = {بررسی برون تنی تاثیر آفلاتوکسین B1بر عملکرد نوتروفیل های نوزاد شتر به روش بیولومینسانس},
booktitle = {سومین گنگره ملی شتر},
year = {2022},
location = {ايران},
keywords = {نوزاد شتر ، نوتروفیل ،آفلاتوکسین ب ،ATP ، ،1کاسپاز، بیولومینسانس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی برون تنی تاثیر آفلاتوکسین B1بر عملکرد نوتروفیل های نوزاد شتر به روش بیولومینسانس
%A نجفی مصلح, سجاد
%A محمدی, غلامرضا
%A جلیل مهرزاد
%A مهری, مهرداد
%A سامان حسینخانی
%J سومین گنگره ملی شتر
%D 2022

[Download]