بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, Volume (12), No (2), Year (2020-7) , Pages (319-343)

Title : ( بررسی روند تغییرات دمایی و اثرات آن بر طول دوره پر شدن دانه و پتانسیل عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) در مناطق مختلف ایران در طی یک دوره 20 ساله (91-1371 )

Authors: - - , Mehdi Nassiri Mahallati , Alireza Koocheki ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

میانگین دمای سطحی زمین در طی 30 سال گذشته در طی هر دهه 2 دور نبوده و اثرات آن در نقاط مختلف کشور مشهود میباشد. این تغییرات دما اثرات زیادی بر دورههای رشدگیاهان دارد و به تبع آن تولید گیاهان زراعی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در این پژوهش روند تغییرات دمای 18 شهر از چهار ناحیه اقلیمی (خزری، گرم، معتدل و سردسیر) در طی 20 سال گذشته (Triticum aestivum L.) مراحل گلدهی و رسیدگی گندم آبی WOFOST 1371 ) مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از مدل شبیهسازی -91) در هر منطقه مشخص شد. سپس تغییرات مراحل گلدهی و رسیدگی و همچنین عملکرد گندم و رابطه آنها با دما در هر ناحیه بررسی شد. نتایج نشان 0/ داد که در طی سالهای مورد مطالعه، در تمامی 18 شهر کشور، دمای میانگین سالانه افزایش یافت که در آن اردبیل بیشترین شدت افزایش دما ( 159 0 درجه سانتیگراد بهازای هر سال) را نشان داد. واسنجی و تغییرات / درجه سانتیگراد بهازای هر سال) و پارسآباد مغان کمترین شدت افزایش دما ( 066 و آزمون شیب خط رگرسیون برای شهرهای منتخب هر RMSE% بر اساس دادههای واقعی و صحتسنجی مدل با WOFOST پارامترهای مدل ناحیه اقلیمی انجام شد. نتایج نشان داد که این مدل با دقت بالایی قادر به تخمین مراحل گلدهی و رسیدگی گندم بود. در مناطق گرم و مرطوب خزری افزایش دمای میانگین سالانه، با شدت کمی طول دوره پر شدن و عملکرد دانه را افزایش داده که احتمالاً بهدلیل اثرات تعدیلی رطوبت هوا در این مناطق بوده است. اما در مناطق گرم و خشک جنوب و مرکز ایران افزایش دما بهتدریج با ایجاد تنش در دوره رسیدگی دانه منجر به کاهش طول دوره پر شدن دانه و کاهش عملکرد گندم شده است. در مناطق معتدل نیز با افزایش دما، کاهش طول دوره پر شدن و عملکرد دانه گندم مشهود بود. با افزایش دمای میانگین سالانه در مناطق سردسیر، طول دوره پر شدن دانه افزایش یافته که دلیل آن احتمالاً عدم برخورد ابتدای دوره زایشی با سرمای خسارتزا بوده است و قرار گرفتن دوره پر شدن دانه در محدوده دمایی مناسب در این نواحی منجر به افزایش عملکرد شده است. میانگین عملکرد - 1% و در طی دو دهه ( 91 / 1371 ) بهمیزان 8 - پتانسیل گندم با در نظر گرفتن سهم شهرهای مورد مطالعه از تولید کل کشور در طی یک دهه ( 81 3 % کاهش داشته است

Keywords

, تغییراقلیم, رگرسیون, شبیهسازی, گرمایش جهانی, WOFOST
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090219,
author = { -, - and Nassiri Mahallati, Mehdi and Koocheki, Alireza},
title = {بررسی روند تغییرات دمایی و اثرات آن بر طول دوره پر شدن دانه و پتانسیل عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) در مناطق مختلف ایران در طی یک دوره 20 ساله (91-1371},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2020},
volume = {12},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7713},
pages = {319--343},
numpages = {24},
keywords = {تغییراقلیم، رگرسیون، شبیهسازی، گرمایش جهانی; WOFOST},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روند تغییرات دمایی و اثرات آن بر طول دوره پر شدن دانه و پتانسیل عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) در مناطق مختلف ایران در طی یک دوره 20 ساله (91-1371
%A -, -
%A Nassiri Mahallati, Mehdi
%A Koocheki, Alireza
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2020

[Download]