بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (12), شماره (4), سال (2021-2) , صفحات (581-594)

عنوان : ( بهکمک روش سطح -پاسخ (Zea mays L.) بهینهسازی آبیاری و تراکم کاشت ذرت )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , علی مؤمن ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده با افزایش کارایی مصرف آب از طریق عملیات مدیریتی نظیر تراکم مناسب کاشت و میزان آبیاری میتوان در مناطق خشک و نیمهخشک عملکرد در قالب طرح مرکب مرکزی با دو تکرار روی (RSM) محصول را افزایش داد. به همین منظور آزمایشی در سال زراعی 1394 بهروش سطح- پاسخ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش با توجه به سطوح بالا و پایین (Zea mays L.) گیاه ذرت حجم آبیاری ( 6000 و 14000 مترمکعب در هکتار) و تراکم کاشت (پنج و نه بوته در مترمربع) طراحی شدند. عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و کارایی مصرف آب بهعنوان متغیرهای وابسته مورد ارزیابی قرار گرفتند و با استفاده از مدل رگرسیونی درجه دو کامل واکنش این صفات به متغیرهای مستقل (تراکم و آبیاری) محاسبه شدند. سپس مقدار مصرف آب و تراکم ذرت بر اساس سه سناریوی اقتصادی، زیستمحیطی و اقتصادی-زیستمحیطی بهینه سازی شدند. در سناریوی اقتصادی با در نظر گرفتن هشت بوته در مترمربع و آبیاری 14000 مترمکعب در هکتار بیشترین میزان عملکرد اقتصادی با 0 کیلوگرم / 4534 گرم در مترمربع و 98 / 1345/8 گرم در مترمربع بهدست آمد که در این شرایط عملکرد بیولوژیک و کارایی مصرف آب بهترتیب 7بهازای هر مترمکعب آب بود. در سناریوی زیستمحیطی نیز از انتخاب تراکم هفت بوته در مترمربع و آبیاری 7939 مترمکعب در هکتار بیشترین میزان 988 گرم در مترمربع بود. بر اساس سناریوی اقتصادی -زیست / 1/21 ) حاصل شد که تحت این شرایط عملکرد دانه 6 kg.m- کارایی مصرف آب ( 3 7 بوته در مترمربع و آبیاری معادل 10848 مترمکعب در هکتار، بیشترین میزان عملکرد دانه و کارایی مصرف آب بهترتیب با / محیطی، با انتخاب تراکم 5 1 کیلوگرم بهازای هر مترمکعب آب بهدست آمد. بنابراین، بهطورکلی مصرف آب و انتخاب تراکم بر اساس سناریوی / 1240/7 گرم در مترمربع و 16 تلفیقی بهدلیل در نظر گرفتن توأم مسائل اقتصادی و زیستمحیطی نسبت به سناریوهای دیگر برتری دارد.

کلمات کلیدی

, سناریوی اقتصادی-زیستمحیطی, طرح مرکب مرکزی, عملکرد اقتصادی, کارایی مصرف آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090220,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and مؤمن, علی},
title = {بهکمک روش سطح -پاسخ (Zea mays L.) بهینهسازی آبیاری و تراکم کاشت ذرت},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2021},
volume = {12},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-7713},
pages = {581--594},
numpages = {13},
keywords = {سناریوی اقتصادی-زیستمحیطی، طرح مرکب مرکزی، عملکرد اقتصادی، کارایی مصرف آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهکمک روش سطح -پاسخ (Zea mays L.) بهینهسازی آبیاری و تراکم کاشت ذرت
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A مؤمن, علی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2021

[Download]