بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (۱۳), سال (-) , صفحات (237-250)

عنوان : ( بررسی آنالیزهای رشدی سه گونه رازیانه کنجد و لوبیا در ترکیبهای مختلف کشت مخلوط )

نویسندگان: فاطمه رنجبر , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده Sesamum ) و کنجد (Phaseolus vulgaris) لوبی ا ،(Foeniculum vulgare) بهمنظور بررسی شاخصها ی رشد ی سه گی اه رازیانه 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوس ی صورت گرفت . - در تیمارهای مختلف کشت مخلوط و خالص، آزمایشی در سال زراعی 90 (indicum آزمایش بهصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل کشت خالص رازیانه، کشت خالص کنجد، کشت خالص لوبیا، کشت مخلوط ردیفی رازیانه - لوبیا، کشت مخلوط ردیفی رازیانه - کنجد، کشت مخلوط ردیفی کنجد - لوبیا و کشت مخلوط ردیفی رازیانه - لوبیا - 1) مربوط / 184 گرم بر مترمربع) و شاخص سطح سبز ( 28 / کنجد بودند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که در رازیانه بیشترین میزان ماده خشک ( 6 4) در تیمارهای کنجد خالص / به تیمار کشت خالص بود. در مورد کنجد بالاترین عملکرد ماده خشک، ( 1023 گرم بر مترمربع) و شاخص سطح برگ ( 2 3)، در تیمار کشت خالص / 546 گرم بر مترمربع) و شاخص سطح برگ ( 8 / و کنجد - رازیانه بهدست آمد. در گیاه لوبیا بیشترین عملکرد ماده خشک ( 39 0) در رازیانه بهترتیب در تیمار کشت مخلوط رازیانه- کنجد-لوبیا و / لوبیا حاصل شد. کمترین میزان ماده خشک ( 54 گرم بر مترمربع) و سطح برگ ( 61 3) در تیمارها ی کنجد – رازیانه و / رازیانه- کنجد بهدست آمد. در مورد کنجد کمترین میزان ماده خشک ( 286 گرم بر مترمربع) و سطح برگ ( 24 کنجد- رازیانه- لوبیا مشاهده شد. لوبیا در تیمار کنجد– رازیانه- لوبیا، کمترین میزان ماده خشک ( 110 گرم بر مترمربع) و همچنین کمترین سطح برگ 5گرم بر مترمربع در روز)، در کنجد در تیمار کنجد خالص / 3/08 ) را نشان داد. حداکثر سرعت رشد محصول در رازیانه در تیمار کشت خالص ( 19 ) 24/53 گرم بر مترمربع در روز) و در مورد لوبیا در تیمار لوبیا خالص مشاهده شد. کمترین سرعت رشد در مورد رازیانه در تیمار رازیانه- کنجد- لوبیا، در ) 3گرم بر مترمربع در روز) بهدست آمد. / 6 و 26 /59 ،1/ کنجد در تیمار کنجد- رازیانه و در مورد لوبیا در تیمار لوبیا– رازیانه و کنجد بهترتیب (

کلمات کلیدی

, سرعت رشد گیاه, شاخص سطح برگ, کشت مخلوط ردیفی, نسبت برابری زمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090221,
author = {رنجبر, فاطمه and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی آنالیزهای رشدی سه گونه رازیانه کنجد و لوبیا در ترکیبهای مختلف کشت مخلوط},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {},
volume = {۱۳},
issn = {2008-7713},
pages = {237--250},
numpages = {13},
keywords = {سرعت رشد گیاه، شاخص سطح برگ، کشت مخلوط ردیفی، نسبت برابری زمین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آنالیزهای رشدی سه گونه رازیانه کنجد و لوبیا در ترکیبهای مختلف کشت مخلوط
%A رنجبر, فاطمه
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D

[Download]