پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (33), شماره (2), سال (2020-7) , صفحات (69-93)

عنوان : ( اثر مدیریت علف‌های هرز و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای )

نویسندگان: مریم آریان مهر , علی قنبری , رضا قربانی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , قربانعلی اسدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت علفهای هرز و کود نیتروژن در تولید ذرت علوفه ای، دو مسئله حائز اهمیت می باشند. در این مطالعه اثر رو شهای مختلف کنترل عل فهای هرز و منابع کود نیتروژن بر کنترل عل فهای هرز و خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه ای ارزیابی شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در دو 1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. روش مدیریت - سال زراعی 95 علف های هرز در سه سطح )کنترل تلفیقی )شیمیایی +مکانیکی(، کنترل شیمیایی و شاهد علف های هرز( بهعنوان عامل کرت اصلی و منبع کود نیتروژن در پنج سطح )اوره، آمونیوم سولفات، کلسیم نیترات، آمونیوم نیترات فسفات و شاهد بدون کود( به عنوان عامل کرت فرعی در نظر گرفته شدند. کارایی کنترل تلفیقی نسبت به کنترل شیمیایی در کاهش وزن خشک علف های هرز، در سال اول و دوم به ترتیب حدود 68 و 57 درصد بیشتر بود که این کارایی بیشتر منجر به افزایش عملکرد نهایی علوفه خشک ذرت حدود 17 و 14 درصد شد.ضمن اینکه مصرف علف کش در کنترل تلفیقی نسبت به کنترل شیمیایی، 25 درصد کاهش یافت. با این وجود کنترل شیمیایی علف های هرز نیز موجب کاهش 71 و 79 درصدی وزن خشک علف های هرز نسبت به شاهد علف های هرز به ترتیب در سال اول و دوم شد.به طورکلی بیشترین عملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت شامل )عملکرد ماده خشک، عملکرد پروتئین خام و عملکرد ماده خشک قابل هضم( با اعمال کنترل تلفیقی علف های هرز به همراه مصرف کودهای آمونیوم نیترات فسفات و آمونیوم سولفات حاصل شد.

کلمات کلیدی

, کنترل تلفیقی, آمونیوم, نیترات, کیفیت علوفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090222,
author = {آریان مهر, مریم and قنبری, علی and قربانی, رضا and نصیری محلاتی, مهدی and خراسانی, رضا and اسدی, قربانعلی},
title = {اثر مدیریت علف‌های هرز و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2020},
volume = {33},
number = {2},
month = {July},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
pages = {69--93},
numpages = {24},
keywords = {کنترل تلفیقی، آمونیوم، نیترات، کیفیت علوفه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مدیریت علف‌های هرز و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای
%A آریان مهر, مریم
%A قنبری, علی
%A قربانی, رضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خراسانی, رضا
%A اسدی, قربانعلی
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2020

[Download]