تنش های محیطی در علوم زراعی, سال (2021-9)

عنوان : ( تغییرات ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در واکنش به اعمال رژیم‌های مختلف آبیاری در مراحل مختلف رشد گوجه‌فرنگی )

نویسندگان: اسماعیل فرخی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , سید علیرضا بهشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده توانایی گیاهان برای تبدیل انرژی خورشیدی به زیستتوده عاملی مهم در تعیین عملکرد گیاه در واکنش به تنشهای محیطی میباشد. با توجه به نیاز بالای گوجهفرنگی به آب، مدیریت آبیاری بهمنظور رسیدن به عملکردی مطلوب ضروری است. در همین راستا و بهمنظور برآورد ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور گوجهفرنگی در واکنش به رژیمهای مختلف آبیاری در مراحل مختلف رشد، آزمایشی به 1395 اجرا شد. - صورت کرتهای خردشده در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 1396 75 و 50 درصد نیاز آبی گیاه در مرحله رویشی و عامل کرت فرعی شامل اعمال ، عامل کرت اصلی شامل اعمال کمآبیاری به میزان 100 75 و 50 درصد نیاز آبی گیاه در مرحله زایشی بود. بهطورکلی عملکرد گوجهفرنگی با افزایش میزان آب آبیاری ، کمآبیاری به میزان 100 افزایش یافت، با این حال به شدت تحت تأثیر زمان اعمال آبیاری قرار گرفت. به گونهای که حتی زمانی که شاخص سطح برگ گیاه در وضعیت مناسبی قرار داشت با اعمال کمآبیاری در مرحله گلدهی به علت خشکشدن و ریزش گلها، عملکرد کاهش یافت. توسعه سطح برگ در طول زمان به ساختار کانوپی در واکنش به میزان آب وابسته بود. شاخص سطح برگ بیشتر، منجر به افزایش تشعشع 0 به / جذب شده توسط گیاه شد. از اینرو بالاترین ضریب خاموشی نور در تیمار اعمال آبیاری کامل در هر دو مرحله رشد با مقدار 692 ثبت رسید. مقادیر ضریب خاموشی نور در واکنش به رژیمهای مختلف آبیاری در طول فصل رشد بسیار متغیر بود. با توجه به میزان نور 0/90 در تیمار آبیاری کامل به دست آمد. در نتیجه تیمار آبیاری gDM MJ- جذب شده توسط کانوپی، حداکثر کارایی مصرف نور با 1 101 تن در هکتار به ترتیب در سالهای اول و / 99 و 01 / کامل به دلیل بهترین کارایی استفاده از نور بیشترین عملکرد تر میوه را با 81 دوم به ثبت رساند.

کلمات کلیدی

, آبیاری قطرهای, تشعشع جذب شده, ضریب خاموشی نور, کراپوات, کم آبیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090223,
author = {فرخی, اسماعیل and نصیری محلاتی, مهدی and کوچکی, علیرضا and سید علیرضا بهشتی},
title = {تغییرات ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در واکنش به اعمال رژیم‌های مختلف آبیاری در مراحل مختلف رشد گوجه‌فرنگی},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2021},
month = {September},
issn = {2228-7604},
keywords = {آبیاری قطرهای، تشعشع جذب شده، ضریب خاموشی نور، کراپوات، کم آبیاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در واکنش به اعمال رژیم‌های مختلف آبیاری در مراحل مختلف رشد گوجه‌فرنگی
%A فرخی, اسماعیل
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A کوچکی, علیرضا
%A سید علیرضا بهشتی
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2021

[Download]