آب و خاک, سال (2021-5)

عنوان : ( شبیه سازی رشد و نمو گوجه فرنگی تحت شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: اسماعیل فرخی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , سید علیرضا بهشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مطالعه حاضر با هدف شره هسرا م موای م وبیبخ کا ت خهر ت خع و ت شیشرن پا یشج ی هف گج خوخ وژیمهام مرالف آب اوم دو م حل مرالف وشد با سافاده مدل آپیت پ پ دو ش یط آب ت هی یج مشهد به دوآمد. آ ماین به صیوت پ تهام ک دشده دو مزوعه خوق قاخج د شکده 6931 شد. عامل پ ت صلج شامل پمآب اوم به م ز ن 611 ت 51 ت 11 دوصد ا آبج - پشراتو م د ش گاه ف دتسج مشهد دو دت سال و عج 6931 اه دو م حله وتیشج ت عامل پ ت ف عج شامل پمآب اوم به م ز ن 611 ت 51 ت 11 دوصد ا آبج اه دو م حله یشج بید. مدل آپیت پ پ با سافاده د دههام د ه م شرده ت سری ج ت صوخ سی ج دید. به بیو پلجت موای م وبیبخ کا ت خهر ت خع و ت شیشن پا یشج ی هف گج با دقخ قابل قهیلج خیسرط مدل آپیت پ پ صوخ سی ج شدت با ی ت ید پاو یج مدل با فز ین خین آب پاهن ش د پ د. م ا گ م بعات کطام مال شده 65 دوصرد به خ خ ب ب م / 61 ت 75 / 69 ت 51 / 69 ت 75 / بدسرخ آمده ب م موای م آب کا ت شیشرن پا یشج ی هف گج دو همه خ ماوهام آب اوم 91 م حله ت سری ج ت صروخ سی ج بیدت په ی اایج شاندهیده خی ایج بالام مدل آپیت پ پ دو شه هسا م خغ ت وبیبخ کا ت شیشن پا یشج دو بیل دتوه وشد ی هف گج مجباشد. اایج ی شژتهن شان د د په مدل آپیت پ پ مجخی د دو ش یط خین آبج دو سطح قابل قهیلج ت سی ج شید ت به عیی ن بز وم سیدمید ب م خصم مات حمایاج دو مان ت م ز ن آب اوم ی هف گج خهدیل شید.

کلمات کلیدی

, اکواکراپ, کراپ وات, کم آبیاری, مدلسازی, موازنه آب خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090229,
author = {فرخی, اسماعیل and نصیری محلاتی, مهدی and کوچکی, علیرضا and سید علیرضا بهشتی},
title = {شبیه سازی رشد و نمو گوجه فرنگی تحت شرایط تنش خشکی},
journal = {آب و خاک},
year = {2021},
month = {May},
issn = {2008-4757},
keywords = {اکواکراپ، کراپ وات، کم آبیاری، مدلسازی، موازنه آب خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی رشد و نمو گوجه فرنگی تحت شرایط تنش خشکی
%A فرخی, اسماعیل
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A کوچکی, علیرضا
%A سید علیرضا بهشتی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2021

[Download]